A pilot study initiates measure and analyzing critical neurotransmittor interactive functions in elderly, comparing individuals´ data with health status … enabling personalization of self-care, if needed

NB, A draft with Swedish below

There are many health-related fields we know quite little about, especially in elderly health promotion and development of dysfunctions/diseases, which may we often take some processes/symptoms/… (not well understood) wrongly as a normal process in aging. There are also many systems/parameters we do not measure, and thereby do not even get an indication that something is wrong, dysfunction drowning in symptoms in more know fields.

Our project plan to – first at pilot ideographic level – measure and analyze some critical parameters based on recent knowledge development.

Hereby, we initiate a pilot study at ideographic level where we will try to find out a possible role for imbalance in neurotransmittors as Noradrenaline (indicating status in Locus Coeruleus), Adrenalin, Dopamine, Glutamate, GABA and Serotonin.

As GABA is critical for all neurotransmittor function directly but possible also for most systems functioning (see e.g. https://www.boaim2.se/innovativm2/gaba-and-more/ and more subtabs) we may identify GABA deficit in subjects, low Glutamate, which is a procuser for GABA – “Glutamate is the metabolic precursor of GABA, which can be recycled through the tricarboxylic acid cycle to synthesize glutamate. GABA synthesis is unique among neurotransmitters, having two separate isoforms of the rate-controlling enzyme, glutamic acid decarboxylase” https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12467378/#:~:text=Glutamate%20is%20the%20metabolic%20precursor,controlling%20enzyme%2C%20glutamic%20acid%20decarboxylase .

Based on above data as well as  other psychophysiological data, we will at a first step, see if our a priori prediction of different kind of neurotransmittor imbalance may fit into each individual´s psychophysiological (including symptoms) “picture” as well as if such data analysis may give valuable info how each individual can by own self-care contribute to a constructive development. Such complex analysis require integration of human and artificial intelligence. We are now working on R&D founding.

Svenska

En pilotstudie initierar mätning och analys av kritiska neurotransmittor interaktiva funktioner hos äldre och jämför individers data med hälsotillstånd … möjliggöra personalizing av egenvård, om det behövs

Det finns många hälsorelaterade områden som vi vet ganska lite om, särskilt inom äldres hälsofrämjande och utveckling av dysfunktioner / sjukdomar, som vi ofta kan anta att några processer/symtom / .. (ej väl förstådda) .. är normal process i åldrande, vilket det i detta fallet inte är. Det finns också många system/parametrar vi inte mäter, och därmed inte ens får en indikation på att något är fel, dysfunktion drunknar i symtom inom mer kända områden.

Vårt projekt planerar att – först på pilot ideografisk nivå – MÄTA och analysera några kritiska neurotransmittor parametrar baserat på den senaste kunskapsutvecklingen.

Härmed inleder vi en pilotstudie på ideografisk nivå där vi ska försöka ta reda på en möjlig roll för obalans i signalsubstanser som noradrenalin (indikerar status i Locus Coeruleus), adrenalin, dopamin, glutamat, GABA och serotonin.

Eftersom GABA är avgörande för alla neurotransmittor funktioner direkt och indirekt men möjligt också för de flesta andra biologiska system som fungerar (se t.ex. https://www.boaim2.se/innovativm2/gaba-and-more/ och fler underflikar) kan vi identifiera GABA-underskott hos försökspersoner, lågt glutamat, som är en procuser för GABA – ”Glutamat är den metaboliska föregångaren till GABA, som kan återvinnas genom trikarboxylsyracykeln för att syntetisera glutamat. GABA-syntes är unik bland neurotransmittorer, med två separata isoformer av det hastighetskontrollerande enzymet, glutaminsyradekarboxylas ”https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12467378/#:~:text=Glutamate%20is%20the%20metabolic%20precursor,controlling%20enzyme%2C%20glutamic%20acid%20decarboxylase .

Baserat på ovanstående data samt andra psykofysiologiska data kommer vi i ett första steg att se om vår a priori förutsägelse av olika typer av neurotransmittor obalanser kan ”passa in” i varje individs psykofysiologiska (inklusive symtom) ”bild” samt om sådan dataanalys kan ge värdefull information hur varje individ genom egen egenvård kan bidra till en konstruktiv utveckling. En sådan komplex analys kräver integration av mänsklig och artificiell intelligens. Vi arbetar nu med R&D-grundad finansiering.

Mer kommer … hoppas jag

2023-02-19 Bo von Scheele, professor 80+ still at work!