A psychophysiological behavioral medicine method to change automatic behavior memory clusters

(Svensk text längst ner)
Starting point:
In the Limbic system, the initiation of new memories takes place as well as constantly (when activating a memory) updates that we call reconsolidation in which both soft and hardware are modified. Salient memory clusters of characterization (https://en.wikipedia.org/wiki/Imprinting_ (psychology) may feel impossible to change, but based on the ways of different psychophysiological attacks, it is possible to change step by step. But it requires effective methods and energy to carry out the training for a long time.

1a. During sleep, this can be done by training the influence of respiratory behavior on the autonomic nervous system and the metabolism of respiration (via psychophysiological dynamic data) where successively different strategies are conditioned on the inhalation and exhalation itself. Here it is important that the strategy complex is tailored based on the individual’s own preferences as well as dynamic data! By training with measurement system data, one can then more and more effectively train without measurement data, as the ”body” learns to recognize the operantly conditioned strategy complexes. Have here clinical subjective descriptions how nightmares become less traumatic, e.g. ”the torturers have become friendlier”.

1b. When you wake up from (no matter what kind of) traumatic dreams, there are several methods, but the one I advocate is: When you wake up from unpleasant/traumatic dream, you continue the dream without major changes at the beginning and then in your imagination control rationally consciously (figuratively = the language of the limbic system) step by step in it from the destructive to more and more neutral (i.e. not directly positive but more emotionally neutral). thus, do not flee directly in panic when waking up, but train yourself to the above successive change from traumatic to neutral! This I call slow neutralizing reciproc inhibition.

2a. In the awake state when one is (more or less) suddenly assaulted (becomes aware) of traumatic processes, the same applies as above (1b), but also to try to identify what happened before! Two focuses at the same time can on the one hand confuse and degrade both strategies BUT actually also synergy cooperate. Simply because both are constructive methods of change (which are themselves operant conditions). Here you should clarify and train separate action plans so you do not have to start thinking ”what should I do”, but have the strategies trained. Then you first train (examples that may not suit everyone!) one first before moving to the other a number of times and then vice versa, the second ova first and first above then.

2.b. A method that many used during mental sports training. In short, it means that you first (a) relax with the methods you have trained and feel are the most effective so far, (b) then you induce a traumatic memory (first you make a hierarchy of priority of traumatic memory clusters) that is the least traumatic, and (c) then ”go over” (as good as it goes, at first it may not work or take a long time) to (before well trained) positive memory cluster. This is basically precisely what reciproc inhibition refers to https://en.wikipedia.org/wiki/Reciprocal_inhibition but also https://www.simplypsychology.org/Systematic-Desensitisation.html can be used.

2c EMDR can also be used separately or integrated with the above proposal in different ways. Will refere here to other links … (sson)

Taken together, the above are mostly well-known methods that have been given new light now with research based on the principle of reconsolidation. But also that most of the above can be validated in dynamic psychophysiological data.

The above may sound complicated. But when you write about this without at the same time concretizing, it easily becomes ”book smart” without ”street smart”. But I write above only so that you can see opportunities, but it is not entirely easy to follow the text proposals abstractions!

Svenska
En psykofysiologisk beteendemedicinsk metod att förändra automatiska beteende minneskluster
Utgångspunkt: I Limbiska systemet sker initiering av nya minnen liksom ständigt (vid aktivering av ett minne) uppdateringar som vi kallar rekonsolidering där både mjuk och hårdvaran modifieras. Salient minneskluster av präglande (https://en.wikipedia.org/wiki/Imprinting_(psychology) kan kännas omöjliga att förändra men utifrån olika psykofysiologiska angrepps sätt är det möjligt att steg för steg förändra. Men det fodrar effektiva metoder och energi att genomföra träningen under lång tid.

1a. Under sömn kan det ske genom att träna andningsbeteendets påverkan på autonoma nervsystemet och respirationens metabolism (via psykofysiologiska dynamiska data) där successivt olika strategier operant betingas på själva in- och utandningen. Här är det viktigt att strategikomplexet skräddarsys utifrån individens egna preferenser liksom också dynamiska data! Genom att träna med mätsystemsdata kan man sedan mer och mer effektivt träna utan mätdata, eftersom ”kroppen” lär sig att känna igenom de operant betingade strategikomplexet. Har här kliniska subjektiva beskrivelser hur mardrömmar blir mindre traumatiska, t.ex. ”torterarna har blivit vänligare”.

1b. När man vaknar av (oavsett vilken typ av) traumatiska drömmar så finns det flera metoder men den jag förordar är: När man vaknar av obehaglig/traumatisk dröm så fortsätter man drömmen utan stora förändringar i början för att sedan i sin fantasi styra rationellt medvetet (bildmässigt = Limbiska systemets språk) steg för steg i den från det destruktiva till mer och mer neutralt (alltså inte direkt positivt utan mera emotionellt neutralt). alltså inte fly direkt i panik när man vaknar utan träna sig till ovan succesiva förändring från traumatiskt till neutralt! Detta kallar jag för långsamt neutraliserande reciprok hämning.

2. Vid vaket tillstånd när man (mer eller mindre) plötsligt överfalls (blir medveten) om traumatiska processer så gäller liknande som ovan (1b), men också att försöka identifiera vad som hände innan! Två fokus på samma gång kan å ena sidan förvirra och försämra båda strategierna MEN faktiskt även synergi samarbeta. Helt enkelt eftersom båda är konstruktiva metoder för att förändra (som i sig är operanta betingningar). Här bör man klargöra och träna separat handlingsplaner så man inte behöver börja fundera ”vad skall jag göra”, utan ha strategierna intränade. Sedan tränar man först (exempel som kanske inte passar alla!) ena först innan man går över till den andra ett antal gånger och sedan omvänt, andra ova första och första ovan sedan.

2.b. En metod som många använt under mental idrotts träning. Den innebär i korthet att man första (a) slappnar av med de metoder man intränat och känner är de mesta effektiva så här långt, (b) sedan framkallar man ett traumatiskt minne (först gör man en prioriteringshierarki av traumatiska minneskluster) som är det minst traumatiska, för att (c) sedan ”gå över” (så good det går, i början kanske inte fungerar eller tar lång tid) till (innan väl intränat) positivt minneskluster. Detta är i princip just vad reciprok hämning avser https://en.wikipedia.org/wiki/Reciprocal_inhibition men också https://www.simplypsychology.org/Systematic-Desensitisation.html kan användas.

2c EMDR kan även användas separat eller integrerat med ovan förslag på olika sätt.

Sammantaget utgör ovan mestadels kända metoder som fått nytt ljus nu i och med forskning baserat på rekonsolideringsprincipen. Men också att det mesta ovan kan valideras i dynamiska psykofysiologiska data.

Ovan låter kanske komplicerat. Men när man skriver om detta utan att samtidigt konkretisera blir det lätt ”book smart” utan ”street smart”. Men jag skriver ovan enbart för att man skall få se möjligheter men det är inte helt ätt på egenhand att följa textförslagen abstraktioner!