Översikt jmf läkemedel och IPBMs metodik och teknologi inom hypertension

”Har man enbart en hammare söker man spik, men har man en verktygslåda kan man lära sig att lära/träna sig att använda den på ett skräddarsytt anpassat sätt som gagnar just dig!”

OBS nedan mycket arbetande text – läs med yttersta försiktighet
Hypertensionsmaterial från 2012 uppdaterat 2022

Är IPBM* certifierade psykologer de som avsevärt mest effektivt kan utreda och intervenera inom området högt blodtryck – hypertension?
*Integrerad Psykofysiologiskt Beteende Medicin (Se IPBM – Integrerad Psykofysiologisk Beteende Medicin – vad är det? | BOAIM2: Bergvik Open Academia for Innovative Medicine Management kanske också -> Välkommen till Institutionen för psykofysiologisk beteendemedicin, IPBM | Vårt syfte är att arbeta för att möjliggöra integrering av traditionell och system integrerad biopsykosocial-kulturell medicin – för oss alla – patienter, kliniker, forskare och andra intresserade – där IPBM är plattformen) med manualen ”patienten som rimligen kompetent utbildad resurs och medarbetare i sin egen rehab” (vidareutvecklad från en del av prof Bo von Schéeles doktorsavhandling 1986)

Nedan text kanske kan ses som marknadsförande av vår modell, men det är egentligen inte huvudavsikt nedan – utan

Huvudavsikten är
att diskutera/visa på fördelarna med IPBM jämfört med (speciellt rutinmässig) läkemedelsanvändning, I detta fallet gäller det högt blodtryck!
* Att integrerad klinisk psykofysiologi erbjuder verktyg och instrument som är avgörande för effektiv blodtrycksvård – tyvärr är området inte är känt eller relativt okänt i Sverige
* Att vår metod utgör en ovanlig variant inom internationell klinisk psykofysiologi, eftersom den är anpassat till svensk hälso- och sjukvård men också baserad på folkbildningspedagogik (von Schéele var från början bl.a. folkhögskollärare)
* Att metoden sannolikt mest effektivt används av psykologer (tidsmässigt liksom beteendekunskap/praktik bas) som certifierar sig via internetworkshops** samtidigt som man arbetar full tid, har familj och fritid. ** Lägger prioriterade pusselbitar till ett pussel på seriöst flexibelt individuellt bästa sätt.
* IPBM möjliggör sammanflätande av spatial (språket i limbiska delen av år hjärna) och verbal (”moderna” homo sapiens språk) kommunikation som ofta är avgörande för att medvetet planera för strategikluster som påverkar icke-medvetna processer (via limbiska systemet, som t.ex. kan påverka autonoma nervsystemet (speciellt viktigt för påverka systoliska delen av vårt blodtryck är sympatiska delen) samtidigt som man kan SE effekten av det man gör (on- eller–off-line), d.v.s. om man lyckas eller ej! Kan därmed söka sig fram till individuellt mest optimala strategikluster.

Förkortningar nedan

  • Interventioner = förändrande påverkan i avsikt att normalisera identifierad dysfunktion/disorder
  • IPBM = Integrerad Psykofysiologiskt Beteende Medicin (beskrivs -> HELLA, not just to be considered in Medicine? | Cultural Medicine -mer läsvänliga länkar kommer här…. snart ..
  • ACE = ” ACE-hämmare är läkemedel som sänker blodtrycket genom att hämma enzymet angiotensinkonverterande enzym (ACE). Vid hämning av ACE minskar nedbrytningen av angiotensin I till angiotensin II som sker i kärlväggen i kroppens blodkärl.” https://sv.wikipedia.org/wiki/ACE-h%C3%A4mmare
  • Ideografisk = Klinisk: Individnivå, även singel case design
  • Nomotetisk = Vetenskap: normativt, generell nivå

Inledning

Som är kanske väl komplex men avgörande för att förstå det som sedan diskuteras nedan
”If the only tool you have is a hammer, you will start treating all your problems like a nail – Om det enda verktyget du har är en hammare börjar du behandla alla dina problem som en spik.https://www.commscope.com/blog/2015/if-your-only-tool-is-a-hammer/#:~:text=There%20is%20an%20old%20saying,a%20pounding.%22%20Abraham%20Maslow%20modified Utgår vi ifrån mantrat att behandling (i stort sett) är läkemedel Har vi läkemedel , något som inte bara kan ses som rationellt medvetet utan också vanemässigt paradigmatiskt Limbiskt minnes konsoliderat, omedveten, underliggande tänkesätt, givet man inte liksom Thales-princip (Confirmation bias and … | Cultural Medicine) kritiskt granskar sig själv liksom ber andra (seriöst) granska kritisk oss, för att vi tillsamman skall öka vår kunskap, väl medvetna om vi inte har tillgång till absolut kunskap med mer eller mindre välutvecklade paradigm

 

Jämförelse 1:

Först en kort om jämförelse mellan blodtrycket och vattna med slang i trädgården. I båda fallen har vi

  • En pump/kran som reglerar flödet inklusive mängd/frekvens och kraft/kontraktion. Läkemedel försöker artificiellt, externa minska när stress tillfälligt – kroniskt är överaktiverat automatiskt (autonoma nervsystemet) medan med IPBM-metoden (och liknande) lär man sig att själv reglera autonoma nervsystemet som efterhand blir vanemässigt (automatiskt limbiskt styrd) aktivitet. Alltså via vår egen interna biologi lär vi oss och sedan egenvårdar/tränar så våra biologiska system sköter blodtrycket så det fungerar dynamiskt normalt – vilket vi kan mäta via t.ex. cStress FT mätsystemet cStress FT | Stressmedicin
  • En slang som är mer eller mindre elastisk/flexibel, kan utvidgas vid behov. Diametern har betydelse för vattnets och blodets flödes karaktäristiska funktionella behov där biopsykosocial stress i moderna människan evolutionärt icke-funktionellt sammandrar (konstriktion) framför allt kapillärens blodkärl när sympatiska nervsystemet aktiveras (för numera inte helt aktuell kamp och/eller flykt), vilket, speciellt över tid (kronisk, inte alltid något vi är medvetna om utan vanemässigt anpassade till).Läkemedel försöker artificiellt, externa öka blodkärlens diameter (oavsett om de är sammandragna eller ej, eftersom det sker statiskt medan med IPBM-metoden (och liknande) lär man sig att själv reglera sympatiska (delen av autonoma) nervsystemet som efterhand blir vanemässigt (automatiskt limbiskt styrd) aktivitet. Alltså via vår egen interna biologi lär vi oss och sedan egenvårdar/tränar så våra biologiska system sköter blodtrycket så det fungerar dynamiskt normalt – vilket vi kan mäta via t.ex. cStress FT mätsystemet cStress FT | Stressmedicin
  • Det som flyter genom slangen/blodkärlet kan ha olika konsistens och densitet liksom mer eller mindre skadliga substanser/ämnen.
    Läkemedel försöker artificiellt, externa påverka viss specifikt adresserade ämnen (inte alltid via utredning om så behövs) påverka blodets (inte sällan förmodade) innehåll, men att detta sker statiskt är resultatet ej dynamiskt anpassat, vilket är ett av problemen med artificiell extern påverkan. Medan med IPBM-metoden (och liknande) lär man sig att själv påverka blodets egenskaper via lära sig aktuellt (och försöka klokt sortera bland alla som talar om  vad som är bäst i en allt komplexare informationsröra) rimlig kunskap om diet där man provar sig fram liksom övriga verktyg, t.ex. individualiserad motion och biologiskt individuellt korrekt andningsbeteende (metabolismens centrala roll!) m.m.. Alltså via vår egen interna biologi lär vi oss och sedan egenvårdar/tränar så våra biologiska system sköter blodets egenskaper så det (liksom också då blodtrycket) fungerar dynamiskt normalt – vilket vi kan mäta via t.ex. cStress FT mätsystemet cStress FT | Stressmedicin

 

Jämförelse 2:

Sedan Fokus nedan på att jämföra läkemedels metod och IPBM metod, framförallt biologiskt (system, mekanismers funktion, risker och säkerhet och praktiskt kliniskt bruka). Använder metaformetod = Jämför högt blodtryck med att spruta vatten i en slang med högt tryck – samma princip men kanske litet mer krävande att få ordning på blodtrycket

Tabell: Blodtrycks beteende påverkan av läkemedel vs IPBMs metod

Vad Fokus Läkemedel IPBM Rekommendation
Blodpump Frekvens-kontraktion Bisoprool m.fl. (a) Se (a) Se (a)
Rör/kärl Diameter/flexibilitet/inflam ACE-hämmare (b)+ Se (b) Se (b)
Vätska/blod Flyt- & innehållsegenskaper Statiner m. fl. ( c) Se ( c) Se ( c)
Konsekvenser Risker vs inga kända sådana Se (d) Se (d) Se (d)

I korthet; trycket i blodkärlen liksom i vattenslangen beror på (a) Frekvens-kontraktion, Alltså hur snabbt/kraftigt ”blodpumpen” jobbar (normalt vid fysisk ansträngning ,men ej vid biopsykosociala stressreaktioner när inte vi kämpar/flyr av överlevnads stress skäl.  (b) Diameter/flexibilitet/inflammation, vid stress drar, speciellt ytliga blodkärl ihop sig och vid kronisk stress blir de mindre flexibla också liksom inflammationsbenägna (c) Flyt- & innehållsegenskaper, alltså normal eller trögflytande och med destruktiv innehållets påverkan på blodkärlsväggarna m.m. –  vilket får (d) konsekvenser dels på själva blodtrycket men också på komplexa beroende och faktiskt också indirekt oberoende system (mycket bristfälligt förstått där subjektiva rapporter säger litet om något om mekanismers dysfunktionsutveckling), vilket sammantaget kan utveckla mer komplexa kroniska, i värsta fall livshotande kroniska dysfunktioner! Därav benämningen ”silent killer” eftersom ofta högt blodtryck inte alltid ger icke-tysta symptom!

(a) Blodpumpens (hjärtats) slagkraft och hastighet

Funktioner:
Betablockerares funktion: T.ex.
Bisoprolol*: ”Betablockerare sänker också blodtrycket via flera mekanismer, inklusive minskad renin och minskad hjärtminutvolym. De negativa kronotropa och inotropa effekterna leder till en minskad syreförbrukning; det är så angina förbättras efter betablockerare användning.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532906/#:~:text=Beta%2Dblockers%20also%20decrease%20blood,improves%20after%20beta%2Dblocker%20usage.

* ”Bisoprolol tillhör en grupp av läkemedel som kallas betablockerare. https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20080329000039
”Bisoprolol förhindrar oregelbunden hjärtrytm (arrytmi) vid stress och minskar hjärt-kärlsystemets arbetsbelastning. Bisoprolol underlättar också blodflödet genom att vidga blodkärlen.” https://www.apotekhjartat.se/produkt/bisoprolol-teva-tablett-125mg-blister-20tabletter/

IPBMs funktion = sänker blodtrycket genom att via individuellt utformad egenvårdstärning av efter utredning individuellt utformat egenvårdsprogram och, vid behov integrerade biofeedback vägledning i laboratorium) autonoma nervsystemets oscillation och speciellt ned reglerar sympatiska nervsystemet (som är högst i den dynamiska stress biologiska hierarkin (avgörande för effektiv funktionell reglering av biologisk stress, vid biopsykosocial stress.

Klinisk undersökning av varje individs behov innan kliniker föreslår intervention
Betablockerare ofta ingen alls

IPBM noggrann individuell dynamisk psykofysiologisk utredning (som även visar den enskilde patientens egen kapacitet att påverka observerad dysfunktion som sedan kan föreslås vidare utvecklas via egenträning) förutom övriga utredningsinstrument.

Biverkningar:
Betablockerare
kan orsaka vissa biverkningar/symptom https://www.heartandstroke.ca/heart-disease/treatments/medications/beta-blockers

Yrsel, yrsel, svimningskänsla Dåsighet eller trötthet            Ovanlig svullnad i fötter och vrister
Andningssvårigheter m.m.     Depression                                Mardrömmar
Kalla händer och fötter           Minskad sexuell förmåga

IPBM orsakar inga kända biverkningar, givet korrekt inlärd metodanvändning av certifierade kliniker


(b) Deras beteende, diameter och elasticitet

Funktioner:
Läkemedel, t.ex. ACE-blockad med kalciumblockerare = ” ACEhämmare minskar aktiviteten i renin-angiotensin-aldosteronsystemet samt ökar halten av kärlvidgande bradykinin. De har extensiv dokumentation för sin skyddande effekt mot kardiovaskulär sjukdom vid hypertoni och kan med fördel kombineras med tiaziddiuretikum och kalciumantagonist” https://lakemedelsboken.se/kapitel/hjarta-karl/hypertoni_gammal.html och ” Kalciumflödeshämmare minskar inflödet av kalcium till muskelcellerna. Det resulterar i att muskulaturen i blodkärlens väggar slappnar av. Därmed vidgas blodkärlen. Olika kalciumflödeshämmare har lite olika effekt på blodkärlen”. T.ex. – Amplodipin Valsartan 160 mg https://www.1177.se/Gavleborg/behandling–hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/lakemedel-utifran-diagnos/lakemedel-vid-hogt-blodtryck/ + https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-pressure/in-depth/calcium-channel-blockers/art-20047605#:~:text=Calcium%20channel%20blockers%20are%20medications,vessels%20to%20relax%20and%20open.

IPBMs funktion = Sänker blodtrycket genom att via individuellt utformad egenvårdstärning av efter utredning individuellt utformat egenvårdsprogram och, vid behov integrerade biofeedback vägledning i laboratorium) autonoma nervsystemets oscillation och speciellt ned reglerar sympatiska nervsystemet (som är högst i den dynamiska stress biologiska hierarkin (avgörande för effektiv funktionell reglering av biologisk stress, vid biopsykosocial stress). MEN här ingår också speciellt utformad andningsträning, nutritions- och motions planering, m.m.

 

Klinisk undersökning av varje individs behov innan kliniker föreslår intervention
Läkemedel, t.ex. ACE-blockad med kalciumblockerare ingen alls

IPBM noggrann individuell dynamisk psykofysiologisk utredning (som även visar den enskilde patientens egen kapacitet att påverka observerad dysfunktion som sedan kan föreslås vidare utvecklas via egenträning) förutom övriga utredningsinstrument.

 

Biverkningar:
Läkemedel
, t.ex. ACE-blockad med kalciumblockerare kan orsaka vissa biverkningar/symptom ” Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kräver omedelbar medicinsk vård:
– Ett fåtal patienter har upplevt dessa allvarliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare). Om något av följande inträffar, tala med din läkare omedelbart:

– Allergisk reaktion med symtom som utslag, klåda, svullnad i ansikte, läppar eller tunga, andningssvårigheter, lågt blodtryck (svimningskänsla, förvirring).

 

Andra eventuella biverkningar av Amlodipin/Valsartan Stada:
Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):
Influensa, nästäppa, halsont och svårigheter att svälja, huvudvärk, svullna armar, händer, ben, vrister eller fötter, trötthet, asteni (svaghet), rodnad och värmekänsla i ansiktet och/eller på halsen.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):
Yrsel, illamående och buksmärta, muntorrhet, dåsighet, stickande känsla eller domning i händer eller fötter, svindel, snabb puls eller hjärtklappning, yrsel när du står upp, hosta, diarré, , förstoppning, hudutslag, hudrodnad, svullna leder, ryggsmärta, ledsmärta.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Oroskänsla, öronringningar (tinnitus), svimning, större urinmängd än vanligt eller ökad vattenkastningsfrekvens, oförmåga att få eller upprätthålla erektion, tyngdkänsla, lågt blodtryck med symtom som yrsel, förvirring, kraftig svettning, hudutslag över hela kroppen; klåda, muskelkramp.

Om något av dessa symtom påverkar dig allvarligt, tala med din läkare.

IPBM orsakar inga kända biverkningar, givet korrekt inlärd metodanvändning av certifierade kliniker

 

(c) Blodets innehåll och konsistens

Funktioner

Läkemedel (t.ex. statiner*) påverkar statiskt och EJ individ anpassat

IPBM använder ”verktygen” diet*, motion, och ovan individualiserade andningsmetod INDIVIDBASERAT vilket läkemedel INTE gör,  – o

* ”Att något så enkelt som en portion havregrynsgröt och en avokado om dagen kan sänka ditt kolesterol, är förstås ett stort plus. Detta är ju också saker som är lätta att använda och havregryn har du säkert hemma för det mesta” https://www.kolesterol1.se/kolesterolsankande/

 

Klinisk undersökning av varje individs behov innan kliniker föreslår intervention
Läkemedel: Se nedan*

IPBM noggrann individuell dynamisk psykofysiologisk utredning (som även visar den enskilde patientens egen kapacitet att påverka observerad dysfunktion som sedan kan föreslås vidare utvecklas via egenträning) förutom övriga utredningsinstrument. MEN här ingår också speciellt frågor om ev. andningsträning, nutritions- och motionsaktiviteter, m.m.

 

Biverkningar:

Läkemedel, t.ex. statiner kan ge biverkningar, ” Statiner ger ibland lindriga magbesvär som till exempel förstoppning, illamående eller magsmärtor. Läkemedlen kan även påverka levern och därför brukar läkaren ta ett blodprov innan behandlingen börjar, efter en tids behandling och om dosen ökas. Ett fåtal har fått sömnbesvär av statiner”  https://www.1177.se/behandling–hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/lakemedel-utifran-diagnos/lakemedel-vid-hoga-blodfetter/#:~:text=risk%20f%C3%B6r%20biverkningar.-,Biverkningar%20av%20statiner,har%20f%C3%A5tt%20s%C3%B6mnbesv%C3%A4r%20av%20statiner

IPBM ger inga kända biverkningar

* Extra ”både och info” från hjärt-lungfonden  https://www.hjart-lungfonden.se/halsa/riskfaktorer/hogt-kolesterol/behandling-hogt-kolesterol/#:~:text=Nyttig%20och%20n%C3%A4ringsrik%20kost,-Gr%C3%B6nsaker%20och%20frukt&text=Matiga%20gr%C3%B6nsaker%20som%20rotfrukter%20och,halten%20LDL%2Dkolesterol%20i%20blodet

 

(d) Konsekvenser i sammanfattning

Om vi nu återupptar tillfälligt metaforen ”vattna i trädgården” med blodtryckets beteende så ser vi likheter men förstås stora skillnader. Men i grunden är det (a) för mycket påskruvad kraft i vattenkranen som kan trycka bort slangen från kranen, (b) slangens diameter som avgöra hur mycekt vatten som kan passera ut i trädgården och (c) om det är vatten eller olja vi försöker vattna med. Om någon läsare vill ha  med vattenspridaren, så skall jag se om jag kan involvera den – gärna förslag här!

Som framgår av ovan är det stor skillnad mellan läkemedel och IPBM (och även andra beteendemetoder, som inte diskuteras här eftersom dessa vanligen inte omfattar dynamiska psykofysiologiska mätningar för utredningar, interventioner och dokumentationer). Samtidigt finns det mycket litet först inom IPBM men väl på läkemedels sidan. I princip kan man säga att traditionell skolmedicin bygger direkt och indirekt (via läkemedels paradigmatiska argumentationer). Detta gör att utbildningar inom hälso- och sjukvård i princip inte ens känner till IPBMs (och liknande paradigm) existens. Samtidigt så har ingen absolut kunskap som grund!

Även de mest inbitna läkemedelsanvändande kliniker börjar väl förstå att man bör inte börja med läkemedel utan med ”Livsstilsrelaterade förändringar före läkemedel”, givet patienten inte är i akut läge. Samtidigt så är det inte bara att skriva på en receptlapp ”promenader dagligen X tid” utan livsstilsrelaterade förändringar förtjänar kunskapsbaserad, praktiskt utbildning av kunnig personal! Man bör alltså lägga större vikt vid detta än enbart ett recept – oavsett om det gäller farmakologiska substanser eller promenader.

När nu inte IPBM certifierade utbildningar kunnat utvecklas, trots försök sista 40 åren, så gör vi nu en satsning på pusselbit-workshops där man kan pussla ihop in egen utbildning utifrån egna förutsättningar trots man arbetar heltid, har familj och fritid.

En fråga jag brottats med många år är ”kan man inte klara sig utan psykofysiologisk metodik och teknologi och ända utan läkemedel normalisera sitt blod tryck – vid behov”?

Mina (!) svar är (a) Tyvärr inte, eftersom vi kan SE vad vi gör och göra vad vi SER, vilket bl.a. betyder att vi kan medvetet påverka icke-medvetna system (t.ex. autonoma nervsystemet), vilket är kritiskt just för att lyckas – vi behöver inte vara blind och därmed köra in i läkemedelsberoende väggen. MEN (b) vi kan nr vi lärt oss t.ex. använda cStress FT sedan låta kroppen bli ”vårt eget biologiska mätsystem” EFTER hla tiden sker en Limbisk operant Betingning som hela tiden uppdaterar Limbiska minnes kluster konstakt (Kelly, 1955) som innebär att vi tar över automatiskt = (i) kan både känna mycekt känsligare temperatur förändringar eftersom cStress FT mäter 1/100 C förändringar som succesivt blir rekonsoliderade (Nader & HArdt https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1037.8414&rep=rep1&type=pdf  i uppdaterat Limbiskt minnes kluster konstrakt!

2022-08-16 Bo von Scheele, Bergvik Open Academy for Innovative Medicine Management