A not traditional perspective on evolution of individual´s believe systems

NB Swedish below and this is a first draft! Perhaps also a warning, the below is my scientific paradigm – and not the final truth! Something no one of us has (See Popper¨s world two)

Introduction: Tacit Knowledge means Spatial Limbic “silent” Communication, SLC, (called emotional brain) https://en.wikipedia.org/wiki/Triune_brain + https://en.wikipedia.org/wiki/Amygdala_hijack

NB – Below I will discuss Limbic and Human parts of our brain, BUT with focus on their communication systems  (see links about Triune Brain Theory, e.g. https://www.interaction-design.org/literature/article/the-concept-of-the-triune-brain or Toward development of a guide facilitating knowledge and practice-based use of human Limbic systems information processing in general and health care services in particular | Cultural Medicine or Paradigm | Biopsychosocial Medicine or  Clinical perspective on: Is purely rational (human part of our brain) thinking the platform for our, contemporary homo sapiens, knowledge? | BOAIM2: Bergvik Open Academia for Innovative Medicine Management

The evolution of SLC concerns hundred of millions of years, while HVC approximately 300.000 years.

This means that
1. HVC gradually “connects” with the SLC and still today play a dominate role in our lives expecially during biopsychosocial stress and other kind of emotional dominance.

2. SLC has, HVC, a cultural automatic (often not subjected to awareness) internalized establishment in our basic superior construct (memory) system (Kelly, 1955) during our first encounter with the (especially social) environment. NB this “foundation” is the basic “building blocks” (more and more complex individual version of paradigm/”world map”, where our basic values, attitudes, believes, .. creates), upon we develop our lives, adjusting more and more or critical discuss modifications or other ways to go …

I suggest here that this content is also ideological/religious/.. belief system, a kind of ”super superior” construction concept, which can work without any off-earth creation – in the case of belief in an existing God, it can thus be the internalized construct of our SLC system. God within man’s basic ”world map”/paradigm (one among many links https://philarchive.org/archive/WINMAM-6)

Sorry to say, but the some evolutionary process may foster extremism. All dependent on the basic values/messengers/.. of the cultural context on individual grows up with

Svenska:
Ett inte traditionellt perspektiv på evolutionen av individens trossystem

Tacit knowledge (Tyst kunskap) betyder spatial limbisk ”tyst” kommunikation, SLC, (kallad emotionell hjärna) https://en.wikipedia.org/wiki/Triune_brain + https://en.wikipedia.org/wiki/Amygdala_hijack

OBS – Nedan kommer jag att diskutera limbiska och mänskliga delar av vår hjärna, MEN med fokus på deras kommunikationssystem (se länkar om Triune Brain Theory, t.ex. https://www.interaction-design.org/literature/article/the-concept-of-the-triune-brain eller Towards development of a guide som underlättar kunskap och praktikbaserad användning av mänskliga limbiska system informationsbehandling i allmänhet och hälso- och sjukvårdstjänster i synnerhet | Kulturmedicin eller paradigm | Biopsykosocial medicin eller kliniskt perspektiv på: Är rent rationellt (mänsklig del av vår hjärna) tänkande plattformen för vår, samtida homo sapiens, kunskap? | BOAIM2: Bergvik Open Academia för innovativ medicinhantering

Utvecklingen av SLC berör hundratals miljoner år, medan HVC cirka 300.000 år.

Detta innebär att

  1. HVC ”ansluter” gradvis till SLC och spelar fortfarande idag en dominerande roll i våra liv särskilt under biopsykosocial stress och annan typ av känslomässig dominans.
  2. SLC har, HVC delvis också, en kulturell automatisk (ofta inte medvetenhet) internaliserad etablering i vårt grundläggande superior konstruktionssystem (minne) (Kelly, 1955) under vårt första möte med den (särskilt sociala) miljön. OBS denna ”grund” är de grundläggande ”byggstenarna” (mer och mer komplex individuell version av paradigm / ”världskarta”, där våra grundläggande värderingar, attityder, tror, .. skapar), när vi utvecklar våra liv, justerar mer och mer eller kritiskt diskuterar modifieringar eller andra vägar att gå …

Jag föreslår här att detta innehåll också är ideologiskt/religiöst/.. tro system, ett slags ”super superior” konstruktions koncept, som kan fungera utan några utanför jorden skapande – när det gäller tro på en befintlig Gud kan det alltså vara den internaliserade konstruktionen i vårt SLC-system. Gud inom människans grundläggande ”världskarta”/paradigm (one among many links https://philarchive.org/archive/WINMAM-6)

Verkligen ledsen att säga, men den vissa evolutionära processen kan främja extremism. Allt beroende av de grundläggande värderingarna/budbärarna/.. av det kulturella sammanhanget på individ växer upp med