Can GABA get increased effectiveness via Diazepam?

Swedish below English

I only discuss Diazepam (https://en.wikipedia.org/wiki/Diazepam) as I know it best of all Benzodiazepines.
I have also tried Diazepam myself because I have low GABA (https://en.wikipedia.org/wiki/%CE%93-Aminobutyric_acid) and very high Norepinephrine (not measured in health care but at my own expense of e.g. www.gettested.se), which is common in e.g. PTSD and chronic stress but also in most biopsychosocial medical dysfunctions. GABA is our main central neurotransmitter inhibition system that balances all excitatory neurotransmitters, e.g. norepinephrine (generated f.f.a. in the locus coeruleus)

Diazepam acts via the GABA A receptor and thus enhances the body’s own GABA functions. 

If you take low-dose Diazepam, you (probably most people with low self-body GABA) get good support for GABA’s functions and have no addiction-related problems, which I have tested myself because there are usually variations between individuals 

Since Stesolid (Diazepam) is the only drug that I myself have benefited from to endure permanent difficult to live with symptoms that we have not yet managed to diagnose for sure after 4.5 years and then have more targeted interventions. Note also that Diazepam by enhancing GABA’s functions makes it easier for GABA to have more effective control of over active norepinephrine 

However, I do not understand that you can prescribe Benzodiazepines without having measured the most important neurotransmitters! The answer ”it is not measured in healthcare” is not an acceptable answer! In healthcare, important samples should be taken and neurotransmitters are extremely important for most dysfunctional conditions except for the above for health development and general condition as well as many dysfunctions! Especially Locus Coeruleus/Norepinephrine in many ways including influencing various dysfunctions indirectly!  

 

Svenska
Diskuterar enbart Diazepam (https://en.wikipedia.org/wiki/Diazepam) då jag känner till det bäst av alla Bensodiazepiner.

Jag har dessutom själv testat Diazepam eftersom jag har låg GABA (https://en.wikipedia.org/wiki/%CE%93-Aminobutyric_acid) och mycket högt Noradrenalin (mäts ej i vården men på egen bekostnad av t.ex. www.gettested.se), vilket är vanligt vid t.ex. PTSD och kronisk stress men också vid de flesta biopsykosociala medicinska dysfunktioner. GABA är vårt viktigast centrala neurotransmittor inhiberings system som balanserar alla exitatoriska neurotransmittorer, t.ex. noradrenalin (genereras f.f.a. i Locus Coeruleus)

Diazepam verkar via GABA A-receptorn och förstärker alltså kroppsegna GABAs funktioner.

Intar man låg-dos Diazepam får man (troligen de flesta med låg egenkropps GABA) gott stöd för GABAs funktioner och har inga beroende relaterade problem, vilket jag själv testat eftersom det dock oftast råder variationer mellan individer

Eftersom Stedolid (Diazepam) är enda läkemedlet som jag själv haft nytta av för att stå ut med permanenta svårt att leva med symptom som vi ännu inte efter 4,5 år lyckats säkert diagnoser för att sedan ha mer riktade interventioner. OBS också att Diazepam genom att förstärka GABAs funktioner underlättar för GABA att ha effektivare kontroll på över aktiva Noradrenalin

Förstår dock ej att man kan förskriva Bensodiazepiner utan att ha mätt de viktigaste neurotransmittorer! Svaret “det mäts ej i vården” är inte acceptabelt svar! I vården skall viktiga prover tas och neurotransmittorer är extremt viktigt för de flesta dysfunktionella tillstånd förutom ovan för hälsoutveckling och allmäntillståndet liksom många dysfunktioner! Speciellt Locus Coeruleus/Noradrenalin många sätt inklusive att påverkan olika dysfunktioner indirekt!