Ser människan evolutionen (även av vår hjärna) upp och ner? Att medvetet påverka en del icke-medvetna systemfunktioner

In Studies in Word Analysis, published in 1906. Karl Jung was so impressed with EDA (electrodermal activity, skin conductance) monitoring, he allegedly cried, ”Aha, a looking glass into the unconscious”*. To some extent he was not quite wrong! Today we (not all of us!) can say: “We do can consciously with specific psychophysiological strategies influence some of our crucial not conscious systems functions, but easier with other parameters”, the purpose partly with the below main message!
(Below Swedish but English version will come)

Huvudbudskapet
är ganska enkelt (?) att beskriva medan ingående förklaringar och dess extremt komplexa konsekvenser är ytterst komplicerad och dessutom inte något som många reduktionistiska kollegor troligen inte jublar över! Eftersom jag på alla vis vill undvika provocera, avser jag att bearbeta nedan text till den kanske uppfyller min avsikt!


Central axiomatisk i paradigmet
är att det som vi avser med psykologiskt unikt mänskligt i själva verket evolutionärt utgör två centrala system (det evolutionärt första, reptilhjärndelen, diskuteras på annat håll!);

1. ”Det limbiska systemet
som uppträdde först hos små däggdjur, för cirka 250 miljoner år sedan (https://rewardfoundation.org/brain-basics/evolutionary-development-of-the-brain/#:~:text=The%20limbic%20brain%20manages%20the,’emotions’%20in%20human%20beings.) och fortfarande utgör dominerande central del även hos människan, när ”slutligen

2. Neo-cortex började sin spektakulära expansion hos primater (https://en.wikipedia.org/wiki/Evolution_of_the_brain#Evolution_of_the_neocortex), för knappt 2-5 miljoner år sedan, när släktet Homo uppstod” och homo sapiens först för c 300.000 år sedan (https://thebrain.mcgill.ca/flash/d/d_05/d_05_cr/d_05_cr_her/d_05_cr_her.html#:~:text=The%20limbic%20system%20first%20appeared,as%20the%20genus%20Homo%20emerged.)  Se också Triune Brian Theory bilden nedan!

OBS att ovan är pålagringar sedan ryggradsevolutionen började (för c 518 miljoner år sedan Vertebrate – Wikipedia) men där en del funktioner tillbaka bildats medan andra fått ökad problematisk relevans, t.ex. vår reptilhjärnstams stress som inte är anpassad till människans s.k. civiliserade miljö.

Ovan betyder att mycket av våra beteende styrs icke medvetet medan vi kan bli medvetna om konsekvenserna och i bästa fall, t.ex. kontrollera medvetet destruktiva aggressioner, mycekt beroende på (ofta automatiskt) internaliserade våra första levnadsår. Diskuterar nedan konsekvenser som internalisering av terrorism och dess raka motsats som ytterligheter som värderingsplattform för uppväxtlivsvillkoren liksom också hur vi med kunskap kan lära oss att medvetet påverka icke- medvetna system som t.ex. autonoma nervsystemet.

 

I princip argumenterar (utifrån det paradigm jag representerar Paradigm | Biopsychosocial Medicine) jag för
– att vårt aktuella kunskapsläge beträffande psykologiska/psykiatriska (Med konsekvens för medicinska områden) är mycket begränsat om vi inte förstår evolutionens roll i uppbyggandet av det vi vanligen menar med psykologiska processer,
– att evolutionen visar vägen hur vårt Limbiska system vanligen dominerar över vår neocortex (det vi vår unikt komplicerade mänskliga del av vår hjärna) och att detta till stor del är icke-medvetna processer men som vi i efterhand kan se konsekvenserna av.
– att psykofysiologisk beteende medicinsk kunskap/teknologi (www.ipbm.se) faktiskt visar vägen hur vi hur vi kan medvetet via IPBM mätsystem kan DYNAMIST påverka en del icke-medvetna system/processer, som har stor betydelse inom de flera medicinska, psykologiska/psykiatriska tillstånd. Vid (dynamiska) utredningar kan vi även se hur man själv kan påverka en el av det vi identifierar som (individuellt) dysfunktionellt.
– att vi genom att SE hur vi själva kan påverka viktiga systemfunktioner, kan effektivisera egenvårdsinsatser inom de flesta dysfunktionella områden!

MEN – min erfarenhet är att ovan måste VISAS KONKRET (data i dynamiskt psykofysiologiskt beteende medicinsk laboratorium) för att man skall förstå huvudbudskapet, för att sedan själv kritiskt granska (!) innan man själv ev. vill lära sig att använda denna metodologi (kan tillägg att det finns många (!) olika sätt att ”skräddarsy” metodologi (även för IBED, Individuell Biologisk Evidensbaserad Dokumentation, en form av sisngle case design) och utformning av den biopsykosociala verktygslåda där faktiskt användare spelar en avgörande roll, ev. med handledning av ansvarig kliniker (som dock måste lära sig metodologin, en traditionell legitimation räcker inte! Vi planerar att certifiera patienter (inte att bli friska med väl att de lärt sig metodologin).

Synopsis (OBS ber om ursäkta att nedan knappast är läsvänligt – men skall bli det)
Ovan innebär att företrädesvis Limbiska systemet härbärgerar vår unika biografi, George Kelly argumenterar:  we can “free ourselves from to be a slave under our personal history” (Kelly, 1955 – Skin conductance, Lie Detector, Limbic systems – who is in charge in human brain? | Skills before pills  see also e.g. https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/george-kelly/book203504 där han bad sina patienter beskriva skillnaden mellan hur de upplevde sitt aktuella liv med hur de skulle vilja (rimligen) skulle vilja designa det, formulera det i praktiska ”roll-termer” för att sedan steg för steg träna sig in i rollen tills den blir automatisk ”livsstil/personlighet”.

Idag använder vi (en del av oss) dels  (a) ”meta kognition” i två olika perspektiv (a) observeraren i helikopterperspektiv) och aktören (OBS det är en ”inom individ version” av https://en.wikipedia.org/wiki/Actor%E2%80%93observer_asymmetry) och (b) en integrerad biofeedback assisterad version av minneskluster rekonstruktion (reconsoldation, https://www.nature.com/articles/nrn2590), som i princip bygger på vidareutveckling av reciprok hämning (utvecklades av Joseph Wolpe 1958) samt (c) fokuserad psykofysiologisk beteende medicinsk individuell träning för att effektivt påverka autonoma nervsystemet och delar av respirationens metabolism (som plattform) för att underlätta rekonstruktion arbetet, iakttagande möjligheter och problematiken kring ”confirmation bias” Confirmation bias and … | Cultural Medicine som använd konstruktivt kan utgöra ett överraskande hjälpmedel i hela processen!

Ett nödvändigt tillägg till ovan är att ej förväntad/förutsedd inverkan av (kronisk eller tillfälliga) mikroorganism dysfunktioner kan initiera och/eller försvåra psykofysiologiska medicinska dysfunktioner. Se t.ex. https://www.boaim2.se/complex-diseases/none-tubercle-mycobacterium/ där nu en snabb kunskaps- och klinisk praktik utveckling sker internationellt!

 

OBS, alltså, jag avser försöker skriva nedan dels enkel (utifrån huvudbudskapet ovan litet mer i detalj) och mer ingående med olika referens länkar.

Först lite evolutionär historia:
Evolutionen (fram till) av människan och dess hjärnas komplexa informations processande, t.ex. verbalt tänkande, är i princip evolutionen mest komplexa utvecklade system i universum vi känner till – anser många med mig. Samtidigt så blir vi kanske förblindade av det ”under” vi representerar som evolutionen frambringat genom årmiljonerna och ser tillbaka (ner?) på vår hjärnas utveckling som tyvärr många inte känner till mer i detalj, om ens något.

För att förstå hur våra psykologiska system fungerar bör vi utgå ifrån ett evolutionärt korrekt tidsmässigt perspektiv. Även om inte har absolut kunskap kan vi slutas till en hel del, givet vi verkligen går bakifrån och framåt!

(Bilderna nedan skall göras mer synbara)

Vår hjärnas evolutionära utveckling har skett genom pålagringar genom några hundra årmiljoner
(c) där först sista c 300.000 årens, den s.k. mänskliga del av vår hjärna påbyggs ”ovanpå”
(b) däggdjurshjärnan som i sin tur påbyggs ovanpå
(a) reptil/ödle-hjärnan (se t.ex. bilden ovan)!

Samtidigt har naturligtvis modifieringar skett hela tiden inom och mellan dessa 3 fundamentala delar av vår hjärna! Vi diskuterar också numera biologiska evolutionen och kulturella evolutionen (som ju alltså, trots snabba intellektuella, inte bara teknologiska utvecklingar, fortfarande vårt Limbiska system signifikant styr våra emotioner och därmed våra upplevelser, sociala relationer/värderingar/ .. via (speciellt i tidig ålder automatisk) internalisering/införlivande av kulturella processer – men de ”grundads” i vårt (personligt innehållsrelaterade internaliserade) Limbiska system – fortfarande! Något som kommer att få extremt stor relevans för inte bara kliniska psykologin/psykiatrin.

Kritiskt att förstå är att det mänskliga verbal (sekventiella!) språket utvecklas i mänskliga delen av vår hjärna, den rationella, långsammare (!!!) resonerande/reflekterande/problemlösande/förutseende delen medan övriga delar redan hade (!) spatialt språk (kallas icke-verbal) och som fungerar blixtsnabbt (!!!). Något fantastiskt ytterst komplext som vi börjar på att först nu förstå – OBS börjar hur detta skedde och hur de ”samarbetar” konstruktivt eller destruktivt! Något som kommer att innebära att vanliga begrepp som ”neuropsykiatrisk disorder” börjar (!) kanske att förstås mer paradigmatiskt plattformat än vad som sker nu (se t.ex. Are psychiatric diagnoses meaningless, at best? | Biopsychosocial Medicine liksom Are common reductionistic evidenced based clinical research meaningless, at best? | Biopsychosocial Medicine

Ett enkelt exempel på hur vårt Limbiska system (OBS, eftersom detaljerad kunskap är bristfällig, så skiljer jag inte här ut enskilda delar t.ex. Amygdala, som är populärt tala om) är hur (delvis) Minnes Konstrukt (Kelly, 1955) Kluster (MK2) initieras och byggs upp. (a) Extern internalisering (se t.ex. Vygotsky, 1978) införlivas automatiskt tidigt i hjärnan skapande ett grundkonstrukt spatialt i Limbiska systemet som sedan gradvis fylls/byggs på. Efterhand börjar individen reflektera (mänskliga delen av vår hjärna), där utbildning och inter/extern kritiskt granskande spelar en viktig roll i vidareutvecklingen. Exempel:

(a) fobi anses utvecklas som operant betingning (https://linneaspsykologi.blogg.se/2015/october/operant-vs-klassisk-betingning.html), t.ex. när jag var mycket liten varnades jag för farliga hundar (som jag då ”såg”# inom mig, spatialt) och när jag ensam mötte en hund som troligen ville hälsa skällande på mig, sprang jag ”för livet”, vilket sedan blev ett stort problem, speciellt som när jag var vuxen joggande inte var så lätt att hoppa upp i ett träd men värdigheten i behåll”. Många fobi-liknande processer är INTE tydliga men väl emotionella reaktionerna (utan att vi kanske kan härleda vilka spatiala mentala bilder som aktiverar den kraftiga psykofysiologiska stress reaktionen (som vi vanligen kan se i labbet dock). Vid PTSD finns det en tendens att initierad reaktion sprider sig och aktiverar andra psykofysiologiska stress minnes konstrukt kluster … förvirrande som i sig är en stressreaktion . ond cirkel kan också operationell betingas!

(b) Safe-Place” avser inte bara ”place” utan kan t.ex. också inbegripa positivt individuellt relaterad lukt (Clinical Cultural-Sociology | Biopsychosocial Medicine) som också spelar en viktig roll (utarbetas i mer detaljer nedan). Varför? Jo, genom att ytterligare bygga upp känslomässigt positiva limbiska minneskonstruktion kluster genom bl.a. så kallad rekonsolidering (http://skillsbeforepills.com/clinical-thoughts/reciprocal-inhibition-reconsolidation-and-meditation/ där en individs favoritlukt (associerad med limbiska minneskonstruktioner) kan delta i safe place spårningsprocessen ledande fram till en speciellt minne som har starka positiva emotionella associationer, något vi kanske t.o.m. glömd! Det kan vara en plats/händelse/person. .

Eftersom vi kan mäta några viktiga parametrar i vårt psykofysiologiska laboratorium kan vi se påverkan på autonoma nervsystem (ANS) och därmed dra slutsatser om även påverkan på individens allmänna tillstånd, vilket har relevans direkt och/indirekt på biopsykosociala system. Mer djupgående kunskap och praktisk användning av begreppet ”safe place” diskuteras mer under andra flikar på denna webbplats, men just nu se t.ex. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4445935/ och SPECIELLT om GABA – samtidigt diskuteras på länken inte specifik psykofysiologisk beteendemedicin!

OBS att begreppet rekonsolidering oftast refererar till PTSD med inriktning att påverka destruktiva minnen, men här avser ÄVEN att använda till att förstärka befintliga positiva minnen för inflätande i positiva allmäntillstånd generellt men också reciprok bygga in vanemässigt positiv påverkan vid negativ stress. Alltså, automatiskt inbyggt, något som jag använde på detta sätt i arbete med tortyroffer.

Spatialt respektive verbalt språk benämns ”Dual code” och är 2 helt olika språk som vårt psykologiska ”tänkande” representerar – fortfarande ett mysterium i mycket liksom hur verbala språket GRADVIS INFLÄTADES (https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fh0084295 + https://nschwartz.yourweb.csuchico.edu/Clark%20&%20Paivio.pdf, något som vi kan få en aning om i bl.a. surrealistiska drömmar, vanebeteende, även traumatiska som s.k. olika typer av mardrömmar, tvångsbeteenden. Vi börjar nu även förstå hur vi kan ”ändra vår ”minnes-historia” både ”mjukvaran  och hårdvaran”, s.k. rekonstruktion/rekonsolidation (referenser kommer nedan)

Vi ser vanligen (?) bakåt när vi tänker på evolutionen från , men, om vi går ”down-top” (från början till nu, får vi en helt annan uppfattning om psykologin, egentligen psykofysiologin eftersom de är “sammanflätade”!

”Dual Code” ** benämns vår hjärnas 2 helt olika språk (https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fh0084295 + https://nschwartz.yourweb.csuchico.edu/Clark%20&%20Paivio.pdf

Mer ingående text på Toward development of a guide facilitating knowledge and practice-based use of human Limbic systems information processing in general and health care services in particular | Cultural Medicine

Mer text kommer – inklusive till bilderna nedan!

 

* History of the development of the electrodermal measurement systems: “In 1849, Dubois-Reymond in Germany first observed that human skin was electrically active. He immersed the limbs of his subjects in a zinc sulfate solution and found that electric current flowed between a limb with muscles contracted and one that was relaxed. He therefore attributed his EDA observations to muscular phenomena.[6] Thirty years later, in 1878 in Switzerland, Hermann and Luchsinger demonstrated a connection between EDA and sweat glands. Hermann later demonstrated that the electrical effect was strongest in the palms of the hands, suggesting that sweat was an important factor.[7]

Vigouroux (France, 1879), working with emotionally distressed patients, was the first researcher to relate EDA to psychological activity. In 1888, the French neurologist Féré demonstrated that skin resistance activity could be changed by emotional stimulation and that activity could be inhibited by drugs.[7]

In 1889 in Russia, Ivane Tarkhnishvili observed variations in skin electrical potentials in the absence of any external stimuli, and he developed a meter to observe the variations as they happened in real time.[8][9]

The scientific study of EDA began in the early 1900s. One of the first references to the use of EDA instruments in psychoanalysis is the book by C. G. Jung entitled Studies in Word Analysis, published in 1906.[10][11] Jung and his colleagues used the meter to evaluate the emotional sensitivities of patients to lists of words during word association.[12][13] Jung was so impressed with EDA monitoring, he allegedly cried, ”Aha, a looking glass into the unconscious!”[14] Jung described his use of the device in counseling in his book, Studies in Word Association, and such use has continued with various practitioners.[15]”  https://en.wikipedia.org/wiki/Electrodermal_activity

 

** Dual code Cross-talk/interplay between old and new brain
“As our approach is based on a evolutionary perspective on human brain development this presentation focus on this also. The reason is that a psychophysiological point of departure concerns interplay between older (spatial code language) and newer (verbal code language) parts of our human brain. Although our knowledge is still limited concerning this very complex interplay, we do know some which we below will focus on! In “what is biofeedback” we will see how we can consciously influence not-conscious systems but we can see via biofeedback how we can see in data effects of our behavioral activities!

 

*** Mitochondria health a platform for health development!
The function of (c one trillion in one human) mitochondria is critical to health, all aspects! Plants use chlorophyl while the rest of us, get energy through respiration. This make dysfunctional breathing a complication also in all kinds of “other” dysfunctions. As we measure some crucial parts of respiration, we can thereby integrate eastern medicine breathing strategies with wester medicine knowledge, while we can dynamically assess, explain what we see, suggest how to normalize breathing (not possible with pharmacological substances, as we know of!). But there are much more we can do, e.g. tailor diet, exercise, effective sleep, …

History of mitochondria: ”When did mitochondria enter the host cell?”

Mitochondria arose through a fateful endosymbiosis more than 1.45 billion years ago. Many mitochondria make ATP without the help of oxygen. https://www.nature.com/scitable/topicpage/the-origin-of-mitochondria-14232356/ See also https://askabiologist.asu.edu/explore/cells-living-in-cells + https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC138944/