Bältros en gömd/glömd kronisk svår sjukdom?

Sammanfattning: Är bältros utan utslag (Zoster Sine Herpete) en ej välförstådd, svår identifierbar/diagnosbar, ej ens påtänkt svårartad/plågsam kronisk dysfunktion orsakande/delorsakande ofta permanent, svårhanterbarlidande framför allt hos många äldre – även belastande samhällsekonomin, något även för ”vårdpolitiker” att beakta?

Nedan text kan tas t.o.m. som yttest dramatiskt (plågsam), speciellt för dem som (kan vara) drabbade (utan att veta om varför)! Därför kommer jag att inom få dagar lösenordslåsa denna hemsideflik! Samtidigt så vill jag inte rikta kritik mot alla kämpande kliniker för bristfälliga kunskaper inom detta och många anda ömmande områden utan mot de som icke prioriterar kliniskt ömmande områden så som vore möjligt, givet man inser HUR/VAD/… som kan göras lidande & konstadseffektivt!

Jag ger nedan både en personlig och generell kort ”bild” av komplexiteten i sjukdom som i inte få fall kan vara mycket svår, kronisk sjukdom som vi (medicinska vetenskaps-kliniska samhället) måste högprioritera (bland tyvärr många andra ytterst ömmande områden)!

Mycket lidande (och relaterade samhällskostnader) kan minimeras med ökad relevant multidisciplinär kunskap och klinisk praktik


Personlig text:

1993 blev jag svårt sjuk i Bältros som var bipolär och därför för sent diagnosticerad för vaccinering (som måste ske inom 24-72 timmar – olika uppgifter) för att man skall få skydd av vaccinet. Hanterbara symptom (karakteriseras av brännande smärta – men i svåra versioner kallas för ”helvetes eldar – https://vaccin.nu/sjukdomar/baltros/). Oktober 2019 uppstod plötsligt kraftigt ”högfrekvent kluster”, HFK, i mitt huvud efter 60 år med hanterbar bullerskade tinnitus (i samband med musikstudier). Efter besök i Lund, Uppsala … insåg jag att kunskapsläget var förtvivlat (för mig och övriga patienter med egentligen icke-hanterbara symptom) lågt kunskapsmässigt och kliniskt praktiskt! Tidigt fanns bältros med i mina egna diagnoshypoteser, ganska många, c 6 olika http://carism.se/2021-22/forenkla-multifaceterade-symptom-som-vagledning-for-multidisciplinara-utredningar-av-komplexa-inklusive-mycket-svara-symptom/
av de jag refererar till i t.ex. http://carism.se/projekt-carism/a-multidisciplinary-overview-of-the-tinnitus-syndrome-fields/overview-of-some-of-the-tinnitus-syndrome-approaches/ – se för mer fokuserad. Nu (december 2022) arbetar vi (jag tillsammans med läkare vid vår Hälsocentral och förhoppningsvis kommande specialistområden .. ) efter diagnos hypotesen Ramsey Hunt Syndrome (utan facialispares) men fokus just på vad som skrivs redan 2000 i Läkartidningen ”Diagnostiken både enkel och svår vid Ramsay Hunts syndrom https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/OldPdfFiles/2000/20803.pdf

”Vid Ramsay Hunts syndrom, dvs herpes zoster i huvud- eller halsområdet i kombination med facialispares, är zosterblåsorna ofta lokaliserade till ytterörat (herpes zoster oticus), men de kan även finnas på halsens utsida. Serologiskt verifierade fall utan blåsor förekommer, s k zoster sine herpeticum. Komplikationer från åttonde kranialnerven med hörsel- och balanssymtom är vanliga. Undersökningar med magnetresonans- och polymeraskedjereaktionsteknik visar att virusangreppet vid syndromet är mer omfattande än vad man tidigare trott. På grund av risken för bestående kranialnervsbortfall, som exemplifieras i en fallbeskrivning, är antiviral behandling med nukleosidanaloger indicerad, i kombination med kortison i avancerade fall. Varicellavaccination kan också vara ett alternativ för att reducera zosterkomplikationer … Vid Ramsay Hunts syndrom påverkas ofta den åttonde kranialnerven. Det kan resultera i symtom från både hörseloch balansnerven – isolerat eller i kombination – med hörselnedsättning, öronsus och yrsel eller ostadighet som följd.  .. Symtom och fynd från åttonde kranialnerven förekommer hos ungefär hälften av patienterna med Ramsay Huntssyndrom”

… fortsättning följer …

 

Generell text    

Bältros förekommer i många olika varianter, men och utan ”ros” (utslag),  det senare gör det svårt att diagnosticera viket kan leda till allvarliga, även dödliga följder som aldrig ”uppdagar”, via ingående utredning helt enkelt eftersom bältros inte ens misstänks vid utredningar och därför aldrig undersöks!

1. Bältros förekommer med och utan ”ros” Zoster sine Herpete (ZSH) Varicella-zostervirus (VZV) tillhör samma grupp av neurotropa herpesvirus som herpes simplexvirus typ (HSV) 1 och 2 .. VZV ibland reaktiveras endast inom nervsystemet, alltså utan kutan blåsbildning, s k zoster sine herpete. VZV ger allvarligare symtom hos immunsupprimerade patienter, både under primärinfektion och zosterreaktivering” https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/infektion/varicella-zostervirus/

Se också ”.. ZSH visar ingen zoster, vilket gör klinisk diagnos svår. ZSH orsakar inte bara initiala symtom, såsom neuropatisk smärta i den drabbade nerven, Bell pares och Ramsay Hunt syndrom, utan också postherpetisk neuralgi och dödliga komplikationer som VZV-encefalit och stroke. Feldiagnostisering av ZSH och senfärdig antiviral behandling kan leda till allvarliga ZSH-följdsjukdomar (.. ZSH show no zoster, which makes clinical diagnosis difficult. ZSH not only causes initial symptoms, such as neuropathic pain in the affected nerve, Bell palsy, and Ramsay Hunt syndrome, but also postherpetic neuralgia and fatal complications such as VZV encephalitis and stroke. The misdiagnosis of ZSH and tardy antiviral treatment may lead to severe ZSH sequelae) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7336347/

 

2. Bältros kan utvecklas var som helst I vår kropp/huvud “Eftersom VZV ligger latent i ganglier längs hela neuraxis kan zoster utvecklas var som helst på kroppen … Eftersom VZV är latent i alla kranialnervganglier och i autonoma (ciliära och otiska) ganglier i huvudet .. Eftersom ansiktsnerven ligger intill den åttonde kranialnerven i ansiktskanalen har patienter med RHS ofta tinnitus, hörselnedsättning, illamående, kräkningar, svindel eller nystagmus.

Original text Since VZV is latent in ganglia along the entire neuraxis, zoster can develop anywhere on the body … Since VZV is latent in all cranial nerve ganglia and in autonomic (ciliary and otic) ganglia in the head .. Because the facial nerve is adjacent to the eighth cranial nerve in the facial canal, patients with RHS often have tinnitus, hearing loss, nausea, vomiting, vertigo, or nystagmus ..  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4754002/

Modeling Varicella Zoster Virus Persistence and Reactivation – Closer to Resolving a Perplexing Persistent State (Modellering av varicella zostervirus persistens och reaktivering – närmare att lösa ett förvirrande ihållande tillstånd) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6667558/

”Det latenta tillståndet hos humant herpesvirus varicella zostervirus (VZV) har förblivit gåtfullt och kontroversiellt. Även om det är väl underbyggt att VZV-persistens är etablerad i neuroner efter den primära infektionen (varicella eller vattkoppor), vet vi lite om de typer av neuroner som har latenta virusgenom, om alla potentiellt kan återaktiveras, vad som exakt driver reaktiveringsprocessen och immunitetens roll i kontrollen av latens. Viralt genuttryck under latens har varit särskilt svårt att lösa, även om de senaste framstegen tyder på att det är mer restriktivt än man en gång trodde. Vi förstår ännu inte hur gener uttryckta i latens fungerar i underhålls- och reaktiveringsprocesserna.

Modellsystem för latens behövs för att driva dessa frågor. Detta har varit särskilt utmanande för VZV eftersom utvecklingen av in vivo-modeller av VZV-infektion har visat sig vara svår. Med tanke på att upp till en tredjedel av befolkningen kliniskt kommer att återaktivera VZV för att utveckla herpes zoster (bältros) och drabbas av dess vanliga långsiktiga problematiska följdsjukdomar, finns det fortfarande ett behov av både in vivo- och in vitro-modellsystem. Denna översyn kommer att sammanfatta utvecklingen av modeller av VZV-persistens och ta itu med insikter som har uppstått från etableringen av nya in vitro-humana neuronodlingssystem som inte bara har ett latent tillstånd utan tillåter experimentell reaktivering och förnyad virusproduktion. Dessa modeller kommer att diskuteras mot bakgrund av de senaste uppgifterna från studien av VZV-latens vid obduktion av mänskliga ganglier”.

Original text: The latent state of the human herpesvirus varicella zoster virus (VZV) has remained enigmatic and controversial. While it is well substantiated that VZV persistence is established in neurons after the primary infection (varicella or chickenpox), we know little of the types of neurons harboring latent virus genomes, if all can potentially reactivate, what exactly drives the reactivation process, and the role of immunity in the control of latency. Viral gene expression during latency has been particularly difficult to resolve, although very recent advances indicate that it is more restrictive than was once thought. We do not yet understand how genes expressed in latency function in the maintenance and reactivation processes. Model systems of latency are needed to pursue these questions. This has been especially challenging for VZV because the development of in vivo models of VZV infection has proven difficult. Given that up to one third of the population will clinically reactivate VZV to develop herpes zoster (shingles) and suffer from its common long term problematic sequelae, there is still a need for both in vivo and in vitro model systems. This review will summarize the evolution of models of VZV persistence and address insights that have arisen from the establishment of new in vitro human neuron culture systems that not only harbor a latent state, but permit experimental reactivation and renewed virus production. These models will be discussed in light of the recent data gleaned from the study of VZV latency in human cadaver ganglia”.

Kommer mera, bl.a. om vaccin och anti-virus läkemedel ..

 

Länkar