Safe place

Först min egen definition/beskrivning av begreppet so jag ändrar till ”trigger Activateositive/Safe (Emotional/Limbic) Momeries” tAPEM  tASM  – men kallar det PEMA (Positive Emotional Memory Activation

Där personliga minnet som aktiveras kan vara en en speciell händelse, en plats, ett beteende, en position, minnet av en person, … alltså för individens personliga minne där det kan finnas mycket positiva minnen som personen inte är medveten om (liksom också destruktiva) och via psykofysiologiska beteendemedicinska metoder kan ”Letas fram”. Kan vara avgörande i svåra situationer (konkreta och/eller mentala) för att ”reciprokt” (referens) inhibera svåra emotioner/beteenden/..

En persons olika PEMA kan även ”uppgraderas” i effektivitet via olika metoder där vi använder integrerad psykofysiologiska beteende medicinska metoder inklusive hypnos strategier.

När man ”har” svåra kroniska permanenta smärtor/ljud är det ofta svårt att via PEMA åstadkomma effektiv symptomlindring – men har kan man via distraktioner försöka operant betinga dem till någon av de PEMA man redan har och som samtidigt kan separat uppgraderas.

Nedan innehåller (inte min ovan beskrivna användning av begreppet men väl en hel del föreslagna användningar – förutom generella uppfattningar) dels diskussion om själva begreppet och hur det kan förstås och användas, men dels också hur det kan användas i termer av Safe Place Test (SPT) i t.ex. StressoGrafi-tester (Stressografi: SE & Bemästra Stress med Biofeedback | Stressmedicin) och även hur man själva kan via övningar utveckla sina egna Safe Places.


Kort inledning 
om ”Safe Place”: Många ord och begrepp som är identiska eller delvis lika eller går in i begreppet safe place, som i sig också uppfattas definieras mer eller mindre olika eller används på ett icke genomtänkt sätt. Eller existerar internaliserats och utvecklat på ett naturligt sätt under trygga uppväxtförhållanden.

Nedan är text som bygger på, i detta fallet mitt, Bo von Scheele´s paradigm (se mer om paradigm på t.ex. Vetenskap | Stressmedicinsk Centrum (stressmedcenter.com) och underflikar (gammal text som skall uppdateras men som fungerar som underlag för nedan hoppas jag) – eftersom ingen av oss kan baseras oss på exakt kunskap, skriver jag text baserat på det paradigm jag har som plattform.

Safe place är alltså ett av flera olika begrepp att ha som utgångspunkt för diskutera/bearbeta/förebygga ohälsa liksom påverka olika former av ohälsa utifrån ett psykologiskt biologiskt beteende medicinskt perspektiv (vår paradigmatiska plattform, finns många andra paradigm som har förebyggande och åtgärdande av ohälsotillstånd!)

Ett ytterst viktigt koncept som är relevant i detta sammanhanget är placebo och nocebo (se Evolutional perspective on placebo-nocebo | BOAIM2: Bergvik Open Academia for Innovative Medicine Management) där just safe place kan utgöra en viktig komponent i utvecklingen av placebo, ett psykofysiologiskt placebo mer eller mindre permanent tillstånd/beteende men egentligen gäller det även i alla typer utav prestationer inte bara olika sporter utan till exempel på arbetsplatser som inkluderar skola och hem. Alltså i princip biopsykosocial hälsa och prestation hand i hand

Vid gynnsamma uppväxtförhållanden finns safe place som en trygg plattform som internaliseras och utvecklas senare som vuxen som en säker trygg bas att agera utifrån. Om i trygg uppväxt så finns det en hel del biopsykosociala verktygslådan att med egna små steg skapa stora framsteg skräddarsy ende de olika verktygen utifrån just mina behov och förutsättningar.

När väl hälso- och sjukvården inser ovan möjligheter att se människan som en resurs kanske inte bara patienten som rimligen kompetent utbildad resurs och medarbetare metoden kan användas utan också överföras till förbi förebyggande syfte där hälso- och sjukvården tillsammans med studieförbunden går hand i hand med det som avses.

Safe place test (SPT) – är en test som ingår i StressoGrafi – kan ge information som ”talar om” att man själv bör ta i på skarpen med sin livsstils beteenden innan ”skarpen tar itu med oss själva”.


Några länkar
När begreppet Safe Place används i PTSD … “kan (det) ses som en känslomässig fristad där en person internt kan ”gå in i” för att återställa (emotionell) stabiliteten när man känner sig stressad. När personen framgångsrikt har lärt sig att utföra ”säker plats” används den i upp-bearbetningsfasen eller för att avsluta en session” Using EMDR to Find Your ‘Safe Place’ in Trauma Recovery https://www.goodtherapy.org/blog/using-emdr-to-find-your-safe-place-in-trauma-recovery-0815164

En annan beskrivning är ” En plats som ger en fysiskt och känslomässigt säker miljö för en person eller grupp människor, särskilt en plats där människor fritt kan uttrycka sig utan rädsla för fördomar, negativ bedömning etc.: ett säkert utrymme för ensamstående mammor att dela sina erfarenheter”. https://www.dictionary.com/browse/safe-space

I ” How to Create a Safe Place in Your Mind” https://www.wikihow.com/Create-a-Safe-Place-in-Your-Mind presenteras många “vägar/strategier/metoder/tillvägagångsätt“ för att skapa/finna ut/… eller kanske finna redan färdiga byggstenar i sitt (Limbiska) minne …inledning: ” En säker plats, sinnesfristad eller lycklig plats är en mental plats som du visualiserar för att förbättra din meditation och minska din stress. Att skapa en säker plats är en mycket personlig och avkopplande upplevelse. Innan du börjar kan det vara bra att komma på en idé om vad din säkra plats kan vara. När du mediterar kan du visualisera och röra dig genom din säkra plats. Din trygga plats är någonstans du kan återvända till om och om igen, så det är viktigt att se till att du kan hitta tillbaka dit i framtiden. Även om det kan ta lite övning, kan det bli en naturlig och lugnande rutin att gå till din säkra plats”

Metod 1: Utveckla din fristad (safe place)

  1. Brainstorm ideas …
  2. Think of a time when you felt safe or happy.
  3. Create different rooms. Your safe place can have several different sections, rooms, or compartments to allow yourself various places to go. These rooms can be organized by emotion, theme, or problem. These will allow you space to move through your safe space, and it can help you compartmentalize and deal with individual problems.
  4. Fill it with your favorite people.
  5. Engage all of your senses. Your safe place should not just be a scene that you see. Use all of your senses to imagine this mental sanctuary. Smell, sounds, touch, and taste can help you immerse yourself
  6. Write down every detail. Once you have created your safe place, write down every single detail that you can recall. Describe it in great detail so that you can return to it easily whenever you need to go. If you prefer, you can draw, paint, sculpt, or video tape your description.

Metod 2: Going to your safe place – se länken ovan

Metod 3: Återvänd till din safe place – se länken ovan


Vår beskrivning och användning av Safe Place är:

Safe place är vanligen något som alla ”har” om vi utgår ifrån att i vår tillvaro så finns det en ”fysisk och/eller mental plats” där vi känner oss mer eller något mer tryggare och lugnare än generellt, även om vi vanemässigt är oroliga, nervös, stressade i olika grad inklusive ”ända till” svårt PTSD-syndrom – förhållande vis, men vi (orkar) inte inse det eller det ger ej märkbar påverkan!

OBS 1: När det gäller just detta, ”något som inte ger märkbar påverkan” kan vi via integrerad psykofysiologisk beteende medicin, inklusive biofeedback i real tid, faktiskt SE i data om det ger en positiv effekt även om vi inte känner det! Återkommer till detta eftersom det kan utgör en KRITISK skillnad! ”Too SEE or not to SEE, make a diference”!

Med Safe place kan avses alltså i princip sammanflätning av olika unikt individuella positiva (Limbiskt-Spatiala) minnes kluster men också fysiska saker som omgivnings ”natur”/egenskaper men också vår egenposition i rums sammanhang som kan kopplas till just lugn och trygghet. Exempel; När vi åt lunch minns jag tidigt att radion med väderleksrapport var i bakgrunden men vanligen samma persons röst. Här skedde en förknippning (klassisk betingning) mellan intag av föda (hade troligen sockervariationer) och dem mjuka, vänliga rösten men också (sannolikt) faktiskt om vädret. Olika människors beteende har ofta stor betydelse på liknande sätt (alltså automatiskt skapas klassiska betingningar även här), för min del hade min morbror stor inflytande på mig (som safe person), han fanns med mig även mentalt – inte bara när jag föreställde mig/visualiserade honom utan även på ett generellt sätt associerat till olika saker/faktorer där det finns ett minnes samband.

Det enklaste sättet att finna och vidareutveckla sitt egna safe place är att både parallellt utveckla de mental och fysiskt utifrån de positiva minnen som dyker upp. När man väl kommer igång så förstärker ofta de varandra, d.v.s. den fysiska safe place (rum, hörn, stol, säng, … positioner, …) ”uppdykande” av tidigare positiva minnen och dess utveckling av platsen och omvänt …

Fördelen med även en vidareutbyggande av en (eller flera) fysisk safe place är att man sedan mentalt kan tänkta/visualisera den när man är på annat håll och föreställa sig att man är där mental medan man genomför sin mentala safe place handlingar där ofta just unikt egenutvecklad (gärna medels integrerad biofeedback validerad, så kan man känna sig säkrare!) andnings strategi fungerar som ”plattform”.

OBS 2: Genom att utveckla både fysisk och mentala safe place kan de sammanflätande förstärka varandra!

Många som använder safe place (eller använder andra ord för liknande) utgår ifrån sensoriska inputs inifrån och/eller utifrån som

Utifrån: Favoritmusik (som kan kopplas till positiva minnen speciellt), favorit lukter, hobbys (som kopplas likaså) beteenden, …

Inifrån: Positiva emotionella minnes konstrakt kluster, individuellt utvecklat (eller kanske redan finns naturligt optimal?) andningsbeteende strategi, liksom monotona beteende/rörelser …

Man kan ”i sig” vanemässigt känna sig lugn och säker och då är man sin egen safe place, något man du antagligen inte tänker på – eftersom det inte är ett problem som man känner man måste förändra.

En människa, som har en starkt, positiv (!!!) gudstro, kan känna sig trygg ”i sig”.

Då blir bönen i princip samma som den som använder ett mantra eller gör hypnossuggestioner. Om man tror på gud inom sig (som jag t.ex. som ett internaliserat Limbiskt superior (som skulle George Kelly, – 1955 Personal Construct Theory – troligen kalla det) minneskonstrakt, som en när-kulturell internalisering, blir det i princip samma sak

Ovan kan också förstärkas som diskuteras ovan med egen utformad andnings strategi med övriga ”adjunctives” (diskuterar mer ingående på annan hemsida)

Några vetenskapsbegrepp som kan involveras i ovan diskussion är t.ex. Locus of Control, Focus of Attention, Meta Kognition (helikopter perspektiv), confirmation bias (man tror bara på det som man redan tror på och förkastar allt som avviker) …

Men 2 begrepp är speciellt viktiga här och nu;
Rekonsolidering och tillståndsberoende påverkan på nu-situationer

Tillståndsberoende betyder att aktuella processer påverkas av vårt aktuella tillstånd, t.ex. om en man är berusad och tänker nu får jag inte göra av med alla pengarna i plånboken och gömmer plånboken så kanske han inte kommer ihåg var han gömde den dagen efter, givet i nyktert tillstånd. Men nästa gång han är berusad går han direkt och hittar den.

Mindre dramatiskt är att när vi tänker vi skall säga en sak till någon annan och går till denna person, men inte kommer ihåg vad det var vi skulle säga, så kommer vi vanligen ihåg det när vi går tillbaka där vi var när vi hade denna tanke ”framme”. Men omvänt kan vi träna oss till allt ”kraftigare” safe place känsla inklusive (framförallt Limbiska, spatiala) triggers som aktiverar den för att förändra (vid behov) vårt aktuella emotionella stabilitet (safe place-känslan) som då påverkar vårt aktuella beteende.

I idrott kan man t.ex. träna in handduken (och därmed inte kasta in handduken) som en komponent i detta strategi kluster, och utlösa (triggra) hela positiva tillståndskonstrakt kluster processen genom att torka sig på handduken – kanske har lagt in en favorit doft som har stärkande effekt (som man kan mäta med våra psykofysiologiska mätsystem, svart på vitt – vanligen inte i det akuta läget utan innan så man har en uppfattning om denna triggers utlösande effekt – finns flera alternativa metoder här!)

Rekonsolidering betyder i princip vad som sker ovan, d.v.s. att vi kan förändra minnen, t.ex. för att stärka redan positiva triggande strategier/minnen/sensoriska … processer. Det betyder även att vi kan inte bara ändra ”mjukvaran” utan även ”hårdvaran” (själva minnes nätverkets konstraktsfunktionerna). Det betyder att ”safe place associerade minnes konstraktkluster källan” kan förstärkas via träning, kvalitativt (kan identifieras via psykofysiologiska data) och kvantitativt (dito).

I princip kan man säga att via ovan strategiträning påverkar vi även via generalisering locus of control och fokus of attention liksom också vi bestämmer vad som skall internaliseras (definieras på annat håll men betyder att omedvetna inputs införlivas men att, eftersom man kan medvetet bestämma sig för att träna (vanligen) omedvetna processer, t.ex. autonoma nervsystemets (ANS) dynamiska beteende (riktning t.ex. mot sänkt sympatisk och ökad parasympatisk/vagus riktning så kan vi alltså medvetet internalisera (efter dess definition) rekonsolideringar som vi eftersträvar/planerar/…


Men läkemedel då?
Om man använder läkemedel som vi gör = simdyna, så kan man påverka extremt viktiga GABA-systemet (GABA and more … | BOAIM2: Bergvik Open Academia for Innovative Medicine Management) med Bensodiazepiner (som verkar via GABA, men kan utarma GABA troligen och därför bör man äta t.ex. Kimchi som sannolikt, mer forskning behövs, alternativt GABA supplement men viss försiktighet, befrämjar GABA systemets utveckling) tillfälligt för att ingå i ”adjunctives” alltså en av många sammanflätade komponenter enligt ovan. Men viktigt är just ”simdyna” och principen vi jobbar efter är www.skillsbeforepills.com  Men man kan påverka GABA systemet sannolikt på flera sätt, kan ej uteslutas att mycket av ovan diskuterade också bygger upp GABA systemet. Även om GABA upptäcktes c 1950 så är kunskapen begränsad, möjligen därför att GABA intervention skall slå ut många läkemedel, inte bara det som används inom psykiatrin.


Referenser
kommer nedan till olika hemsidor där ovan begrepp är mer ingående elaborerade

 

Mer text att bearbeta nedan, alltså ej klart läsbart
Place kan betyda stabil minnes konstrakt kluster, något mentalt stabilt inom oss som vi tryckt kan lita på när det stormar också. Just känna en stabil mental säkerhet är en viktig faktor överhuvudtaget i livet. Har vi haft en trygg uppväxt så finns massor av safe place inom oss som vi inte ens tänker på därför att det fungerar som en plattform för de aktiviteter tankar upplevelser möten som vi har i livet. Detta gör att vi alltså med andra ord hanterar olika typer av stress på ett lugnt tryggt sätt och inte överreagerar vilket i sig gör att vi inte skapar mera stress genom de typer av ineffektiva beteenden vi gör under stress.

 

Mer kommer