Humans and AI: Who manages the position of power best for the survival of the planet?

BvS 2023-05-25 Swedish below)

Humans and AI: Who manages the position of power best for the survival of the planet?

NB. Below is a draft written under non-good health conditions – preferably relevant critical comments

Is it dangerous if AI takes over the power of homosapiens on Earth? Especially domains such as political and economic positions?

Before the above queries are processed, we should ask ourselves
”What if the ”crown of evolution”, homosapiens, perhaps the most potentially bestial organism that threatened the further evolution of life, was not stopped? Something it itself has succeeded in doing, but it is more about ”Commandments that kill your neighbor gives more power profit”

Equally important question is how can a -9 month old life force, with unimaginable potentials develop opportunities, ranging from ”extreme extremism destructive” to ”unimaginably beneficial” individual?

The likely answer is; individual ”internalized reproduction of (sub/sub/sub/..) culturally existing evolutions of Sapiens’ paradigmatic (http://biopsychosocialmedicine.com/paradigm/summarized-of-the-paradigm-used-by-bo-von-scheele/) belief system (with or without deity(s)).

And that we all face at a loss over millennia. This platform can thus have extremely opposite approaches, starting points and evaluations with all its consequences on all levels!

A solution-focused proposal already exists at Thales (https://www.boaim2.se/innovativm2/some-thought-on-evolution-of-home-sapiens-information-processing/is-purely-rational-human-part-of-our-brain-thinking-the-platform-for-our-contemporary-homo-sapiens-knowledge/thales-and-how-to-increase-understanding-and-more/ + https://culturalmedicine.se/health-in-complex-world/hela-not-just-for-medicine-consideration/) but it requires a morally generally accepted humanistic level Sapiens never realized

A level that also probably determines whether AI development can succeed with what Sapiens never succeeded in. Despite millennial attempts by unimaginably struggling benefactors.

Although crucial to the discussion above, elsewhere (!) I will discuss in more detail (!) how ”god within us” or ”deity within us” in our personal limbic system (can be explained via Limbic internalization in the same way as above, this intended this can be developed independently of . Means that you can have a religious science paradigm at the same time as a traditional one!

Despite high relevance to the above conditions … To be continued: ”Maybe AI can show the way” Tao?

 

Svenska

Människan och AI: Vem hanterar maktpositionen bäst för planetens överlevnad?

OBS. nedan är ett utkast skrivet under icke-bra hälsoförhållanden – gärna relevanta kritiska synpunkter

Är det farligt om AI övertar homosapiens makt på jorden? Speciellt domäner som politisk- och ekonomiska positioner?

Innan ovan frågar bearbetas bör vi fråga oss
”Vad händer om ”evolutionens krona”, homosapiens, kanske den mest potentiellt bestialiska organismen som hotat livets vidare evolution, inte stoppats? Något den själv är lyckats med utan det handlar mer om ”Budord som döda din nästa ger mera makt profit”

Lika viktig fråga är hur kan en -9 månader gammal livskraft, med oanade danande potentialer utvecklings möjligheter, allt från ”extremt extremism förgörande” till ”ofattbart välgörande” individ?

Det sannolika svaret är; individuell ”internaliserad fortplantning av (sub/sub/sub/..) kulturellt existerande evolutioner av sapiens paradigmatiska (http://biopsychosocialmedicine.com/paradigm/summarized-of-the-paradigm-used-by-bo-von-scheele/) trossystem (med eller utan gudom(ar)).

Och som vi alla står handfallna inför genom årtusenden. Denna plattform kan alltså ha extremt motsatta ingångar, utgångspunkter och utvärderingar med alla dess konsekvenser på alla plan!

Ett lösnings fokus förslag finns redan hos Thales (https://www.boaim2.se/innovativm2/some-thought-on-evolution-of-home-sapiens-information-processing/is-purely-rational-human-part-of-our-brain-thinking-the-platform-for-our-contemporary-homo-sapiens-knowledge/thales-and-how-to-increase-understanding-and-more/ + https://culturalmedicine.se/health-in-complex-world/hela-not-just-for-medicine-consideration/) men det kräver en moralisk allmänt accepterad humanistisk nivå sapiens aldrig insett

En nivå som också sannolikt avgör om AI utveckling kan lyckas med vad sapiens aldrig lyckats med. Trots tusenåriga försök av ofattbart kämpande välgörare.

Även om det är avgörande för diskussionen ovan så kommer jag på annat håll mer i detalj (!) att diskutera hur ”gud inom oss” eller ”gudom inom oss” i vårt personliga limbiska system (kan förklaras via Limbisk internalisering på samma sätt som ovan, detta avsett kan detta utvecklas oberoende av. Betyder alltså att man kan ha ett religiöst vetenskaps paradigm samtidigt som ett traditionell sådant!

Trots hög relevans för ovan förutsättningar … fortsättning följer: ”kanske kan AI visa vägen” Tao?