ADHD-fonden/foundation

English below Swedish

OBS nedan är större delen c 10 år gammal text som skall uppdateras

Tyvärr har jag avslutat www.adhdfonden.se

Som framgår av läkemedelsoberoende vetenskapliga insatser så börjar flera och fler inse att den officiella vägen (DSM V) är inte bara felaktig utan också ytterst destruktiv (se andra flikar på hemsida). Jag skulle önska att dessa ord var totalt fel!

En snabb, intensiv satsning kring ”rädda det normala” (Allen Frances) måste något ske – i frånvaro av samhällsekonomiska insatser försöker vi att starta denna fond ”för ökad biopsykosocial medicinsk kunskap behövs omfattande kunskapsutveckling och empirisk (även klinisk) validering. Se mer under fliken projekt och ADHD

Värd för ADHD–Fonden är Svenskt Center för Stressmedicin, org. nr. 886501-3323. Bankgiro 774-7769. Bank är Swedbank. Adress: C D Ekmansväg 41, 82667 Bergvik. Verksamhetsansvarig: Professor Bo von Scheele

Viktigt är att alla stöd innehåller informationer så vi kan kommunicera om hur fondens medel använd. I första steget vi kommer att arbeta för att få medel till en doktorand som helt kan fokusera på ökad biopsykosocial medicinsk kunskap avseende hur ADHD utvecklas och förebyggs liksom hur de effektivt kan åtgärdas. Av speciell viktig är också att utveckla diagnos metoder som identifierar de komplexa individuella biopsykosociala dysfunktioner som orsakar symptom beteenden och att dessa blir föremål för åtgärder som är både individuellt och normativt evidensbaserade.

Viktigt är att allt stöd som skickas in innehåller informationer också kompletteras per mail till oss så vi kan dels tacka och även nedan föra in (de uppgifter som ni vill ge av) givares namn och dels uppdatera er hur fondens medel använd.

I första steget vi kommer att arbeta för att få medel några pilotprojekt samt efterhand också till en doktorand som helt kan fokusera på ökad biopsykosocial medicinsk kunskap avseende hur ADHD utvecklas och förebyggs liksom hur de effektivt kan åtgärdas. Av speciell viktig är också att utveckla diagnos metoder som identifierar de komplexa individuella biopsykosociala dysfunktioner som orsakar symptom beteenden och att dessa blir föremål för åtgärder som är både individuellt och normativt evidensbaserade.

Vår uppfattning (i nuläget) är att olika barn och vuxna är olika känsliga för olika livsstilsrelaterade faktorer/beteenden/företeelser vilket dagens utredningar uppenbarligen inte tillfredsställande kan ”hantera” på ett adekvat sätt.

Det gör att en ny typ av ingående individuellt baserad biopsykosocial analysmetod måste utvecklas liksom också metoder att analysera/tolka/förstå biopsykosocialt komplexa data – vilket är vad som refererar till människors verklighet. När det gäller ADHD måste utredningar genomgå en omfattande utveckling där hormonella system (t.ex. Dopamin och D-vitamin) och elektrolyter, framför allt magnesium också ingår liksom psykofysiologiska dynamiska tester och analyser för att identifiera individuell profilmönster. Vi misstänker att olika former av spel, t.ex. data spel, frånvaro av motion och destruktiv kost, ofta med negativa effekter på andningsbeteendet (som kan ge ytterligare negativa effekter på energisystemen) utgör faktorer som särskilt när de kombineras med varandra kan utveckla och vidmakthålla olika beteende problem.

Varför ej alla påverkas har att göra med att man har individuellt varierande biopsykosociala förutsättningar. Dessa behöver alltså identifieras och förstås av både medicinskt ansvariga liksom allmänheten. Därmed kan man också få möjligheter att effektivt förebygga och åtgärda ADHD-relaterade beteenden. Företrädesvis gäller detta i skolan där välutbildade lärare och sjukvårdspersonal utgör en viktig samarbetande resurs.

Ansvarig tills vidare Bo von Schéele, professor

English

NOTE below is most c 10 year old text to be updated

Unfortunately, I have finished www.adhdfonden.se

As evidenced by drug-independent scientific efforts, more and more people are beginning to realize that the official route (DSM V) is not only wrong but also highly destructive (see other tabs on the website). I wish these words were totally wrong!

A rapid, intensive effort around ”saving the normal” (Allen Frances) something must happen – in the absence of socio-economic efforts, we are trying to start this fund ”For increased biopsychosocial medical knowledge, extensive knowledge development and empirical (even clinical) validation is needed. See more under the tab projects and ADHD

The host of the ADHD Foundation is the Swedish Center for Stress Medicine, org. no. 886501-3323. Bankgiro 774-7769. The bank is Swedbank. Address: C D Ekmansväg 41, 82667 Bergvik. Responsible: Professor Bo von Scheele

It is important that all grants contain information so that we can communicate about how the fund’s assets are used. In the first step, we will work to get funding for a doctoral student who can focus entirely on increased biopsychosocial medical knowledge regarding how ADHD develops and is prevented as well as how they can be effectively addressed. Of particular importance is also the development of diagnostic methods that identify the complex individual biopsychosocial dysfunctions that cause symptomatic behaviors and that these are subject to interventions that are both individually and normatively evidence-based.

It is important that all support that is sent in contains information that is also supplemented by email to us so that we can thank and also enter below (the information you want to provide from) the donor’s name and also update you how the fund’s funds are used.

In the first step, we will work to get funding, some pilot projects and eventually also to a doctoral student who can focus entirely on increased biopsychosocial medical knowledge regarding how ADHD develops and is prevented as well as how they can be effectively addressed. Of particular importance is also the development of diagnostic methods that identify the complex individual biopsychosocial dysfunctions that cause symptomatic behaviors and that these are subject to interventions that are both individually and normatively evidence-based.

Our view (at present) is that different children and adults have different sensitivities to different lifestyle-related factors/behaviors/phenomena, which today’s investigations obviously cannot satisfactorily ”handle” in an adequate way.

This means that a new type of in-depth individual-based biopsychosocial analysis method must be developed, as well as methods for analyzing/interpreting/understanding biopsychosocially complex data – which is what refers to people’s reality. In the case of ADHD, investigations must undergo extensive development that includes hormonal systems (e.g. dopamine and vitamin D) and electrolytes, especially magnesium, as well as psychophysiological dynamic tests and analyses to identify individual profile patterns. We suspect that different forms of gambling, such as computer games, lack of exercise and destructive diet, often with negative effects on respiratory behavior (which can have further negative effects on energy systems) are factors that, especially when combined with each other, can develop and perpetuate various behavioral problems.

Why not everyone is affected has to do with the fact that you have individually varying biopsychosocial conditions. These need to be identified and understood by both medical practitioners and the general public. This can also provide opportunities to effectively prevent and address ADHD-related behaviors. This is especially true in schools, where well-trained teachers and healthcare professionals are an important collaborative resource.

Responsible for the time being: Bo von Schéele, Professor