Do many elderly people suffer unnecessarily because their neurotransmitter status is not examined?

Swedish below

We intend to investigate an, in our view, important clinical issue, right now with a focus on the elderly?

Do many elderly people suffer unnecessarily because their neurotransmitter status is not examined?

Central systems evolutionarily early systems in brain development are often not taken into account in health care, i.e. there is no perception of patients’ functional balance, especially when it comes to central systems / functions such as GABA, Glutamate, Dopamine (even high values that signal dysfunctions) and Norepinephrine (the main focus then on Locus Coeruleus).

The project has 3 phases:
1. Examine some pilots’ neurotransmitter data weighed on psychophysiological behavioral medical dynamic data as well as comprehensive questionnaires.
2. Based on these data, formulate a more comprehensive study in which we compare (likely) healthy elderly people with those with various complex dysfunctions found.
3. Based on the above data analyses, we intend to a priori predict results of smaller treatment studies where different data established ”dysfunction patterns” compare with (according to our data( healthy controls. Since treatment here refers to the starting point from ”the patient as a reasonably competent trained resource and employee” (see link) use a biopsychosocial toolbox, where the treatment tools are tailored during group training (a further development of von Scheele’s doctoral thesis 1986 – link).

In doing so, we intend to apply for funding (since measurement tests in particular are costly)
1. 100.000
2. 2 MSEK
3. 1 MSEK

More info here to come. Interested parties can also email info@stressmedicin.se notice the case ”Bergvik Open Academy project Neurotransmitter in the elderly”

A next step is to provide virtual (real) clinical support, where known dysfunktions are integrated into neurotransmittor data. This can be at first started as also a pilot project, while very complex and at that step needs in parallell a AI-tool be created (after a number of ”scientific bench tests” well prepared for connection with real clinical support!) 

More is to come

 

Swedish

Vi avser att undersöka en, som vi anser, viktig klinisk fråga, just nu med fokus på äldre?

Lider många äldre i onödan eftersom man inte undersöker deras neurotransmittor status?

Centrala system evolutionärt tidiga system i hjärnas utveckling beaktas ofta inte inom hälso- och sjukvården, d.v.s. man har ingen uppfattning om patienters funktionella balans, speciellt vad gäller centrala system/funktioner som GABA, Glutamat, Dopamin (även höga värden som signalerar dysfunktioner) och Noradrenalin (huvudfokus då på Locus Coeruleus).

Projektet har 3 faser:
1. Undersöka några piloters neurotransmittor data vägda på psykofysiologiska beteende medicinska dynamiska data samt omfattande frågeformulär.
2. Utifrån dessa data formulera en mer omfattande studie där vi jämför (sannolikt) friska äldres med de med konstaterade olika komplexa dysfunktioner.
3. Utifrån ovan dataanalyser avser vi att a priori predicera resultat av mindre behandlingsstudier där olika i data konstaterade ”dysfunktions-mönster” jämför med (enligt våra data( friska kontroller. Eftersom behandling här avser utgångspunkt från ”patienten som rimligen kompetent utbildad resurs och medarbetare” (se länk) användande en biopsykosocial verktygslåda, där behandlings-verktygen skräddarsys under grupp utbildning (en vidareutveckling av von Scheele´s doktorsavhandling 1986 – länk).

Därvid avser vi att söka medel (eftersom framförallt mät-tester är kostsamma)
1. 100.000
2. 2 MSEK
3. 1 MSEK

Mer info här kommer. Intresserade kan också maila till info@stressmedicin.se märk ärende ”Bergvik Open Academy project Neurotransmittor hos äldre”

Ett nästa steg är att tillhandahålla virtuellt (verkligt) kliniskt stöd, där kända dysfunktioner integreras i neurotransmittor data. Detta kan först startas som också ett pilotprojekt, samtidigt som det är väldigt komplext och i det steget behöver parallellt skapas ett AI-verktyg (efter ett antal ”vetenskapliga bänktester” väl förberedda för anslutning till verkligt kliniskt stöd)

Bo von Scheele, professor
www.boaim2.se
For more links see https://www.boaim2.se/om-oss/