Demokrati, kooperationen och folkrörelserna i Sverige .. tillbaka till framtiden?

En fråga jag tror många ställer sig är varför undergrävs hela tiden mer eller (sällan) mindre humanistiska och demokratiska (se fotnoter nedan) initiativ där kommunismen bara är ett tragiskt exempel för alla oss som på olika sätt kämpar för våra tillkommandes framtid – inte bara miljöförstöring inkluderande dess många olika konsekvenser varav en del vi i dagsläget kanske inte kan förutse – utan också demokratis och humanismens tillkortakommanden – trots att sannolikt folk på vår planet som inte södermanipulerats önskar fred, humanism och medbestämmande!

Frågan har varit central åtminstone de sista 2.500 åren och hela tiden sker uppgång följd av snabba förfall – varför?

Ett enkelt svar (av flera) som är ytterst komplext att göra något åt = Alfahanars ego-maktbegär (färre alfahonor) manipulerar/ fifflar/fuskar/… (fyll gärna på ..) sig uppåt i hierarkier till allt högre positioner även i strukturer som strävar efter demokrati, medbestämmande och humanism för att via olika korrupta metoder tillskansar sig allt mer makt samtidigt som man ”bereder vägen” för allierade/… herravälde (alltså här alfahane ego-makt alltmer tyrannisk/diktatorisk/ .. med en skyddsnät med landsförrädare/quislingar/..

Eller med enklare ord – skurkledarskap! Varför använder jag begreppet ”alfahane”? Skall föröka skriva kort och ev. förståeligt: Utifrån evolutionärt perspektiv så utvecklades den delen av människas hjärna, den unika delen som enbart människan utvecklat – under sista 300.000 åren (verbalt språk och  – ibland – rationellt tänkande) medan Limbiska systemet (helt annat språk = spatialt) som den är pålagrad på (!!!) några 100 miljoner år, vilket gör att våra tankar/känslor/upplevelser – som byggs upp i Limbiska systemet (!) alltid (mer eller mindre) dominerande styrs av … Limbiska systemet*.

MEN – förenklat kan jag argumentera
att effektivt ledarskap är avgörande för utveckling av olika stor grupper, oavsett vad de fokuserar på
att de som strävar efter att bli ledare kan vara allt från superskurkar till super idealister
att avgörande för en demokratisk och humanistisk utveckling är att implementera grundregler/principer som kan förhindra alfahanarnas ”nedtrampande av konkurrenter” ….
att kanske redan Thales påvisar en metod .. ”Thales-princip” (kallad så av mig): För att inte förblindas av vår egen förträfflighet och visdom (absolut kunskap har ingen va oss tillgång till, men väl olika grad av bristfällig som vi mer eller minde kompetent kan bygga vår kunskap/praktik – street- och booksmart” – på) bör vi sträv efter att utveckla intellektuell, kunskap- och praktik utvecklande “win-win”. Lik Thales uppmana initierade liksom även oss själva att kritisera våra argument och värderingar för att tillsammans öka/förädla vår insikt och utsikt teoretiskt och praktiskt.”  Vetenskap | Stressmedicinsk Centrum (stressmedcenter.com)

https://blogs.acu.edu/1410_PSYC49301/2013/09/07/thales-the-fall/

Hur kan man använda ovan förslag praktiskt i politiska processer/sammanhang/ … ? Lik Thales be andra kritisera oss medan vi kritiserar dem för att tillsammans ökar vår kunskap. Kommer vi fram till olika uppfattningar kan vi respektera varandra (givet seriöst egen kritik utgör plattform) samtidigt som vi vidareutvecklar den kunskapsväg vi finner mest sannolik! Frånvaro av självinsikt (metatänkande, ”helikopter observerare perspektiv”) undviker vi utvecklas till egobesserwissrar.

MEN – inom medicinen då?
I min doktorsavhandling 1986 (Se fotnot nedan) använda jag studiecirkeln som plattform för användare/patient utbildning där manualen efter disputationen (litet för häftig fram till den) vidare utvecklades till ”patienten som rimligen kompetent utbildad resurs och medarbetare i sin egen rehab”, vilket bl.a. betydde att att var och en skräddarsydde sin verktyg från den biopsykosociala medicinska verktygslådan under handledning (vid behov) och där vi validerade resultaten medelst dynamiska (!) psykofysiologiska data där även var och ens kapacitet (att påverka identifierade dysfunktioner) inte bara testades vid utredningstillfället utan fortlöpande – se HELLA, not just to be considered in Medicine? | Cultural Medicine

Ett sådan kliniskt tillväga gångsätt har jag ännu inte observerat inom svensk hälso- och sjukvård – har gärna fel! Min erfarenhet är att ”alla vinner” bl.a. eftersom patienterna lär sig – vanligen mycket motiverade – att även förebygga återfall samt även utveckla andra typer av livsstilsrelaterade sjukdomar/symptom/problem.

Sedan dess har jag gjort en del försök att intressera hälso- och sjukvården utan synbarligen något resultat! En skäl an vara att ingen som jag vet om, har tagit tid att förstå metoden – integrerad psykofysiologisk beteende medicin men väl en del trott det vet vad jag ”håller på med”, utan ha en aning om det – har tyvärr inte fel här!

Som jag ser det – fortfarande efter c 35 år – kan hälso- och sjukvården revolutioneras givet man integrerar (a) integrerad psykofysiologisk beteende medicinsk metodik (via workshop samtidigt som deltagare arbetar full tid, har familj och fritid), (b) använder special skräddarsydd studieförbunds metodik i klinisk patient utbildnings workshop (alla patienter uppmuntrande inbjuds), något som kliniker som är motiverade snabbt och effektivt kan tillägna sig och, när det gäller livsstilsrelaterade sjukdomar/besvär/problem (c) Skills before pills (Our scientific approach | Skills before pills) där läkemedel kan noga, väl motiverat, användas som ”simdyna” och inte som ”flytväst”, givet inte livshotande tillstånd verkligen föreligger (blodtrycks patienter hotas i bland för risk för … om de funderar på att försöka trappa ner för att avsluta läkemedelsanvändning – se exempel m.m. Normalize blood pressure in one session | Biopsychosocial Medicine och https://www.boaim2.se/se-tips/jmf-lakemdel-med-ipbms-metodik-och-teknologi-inom-hypertension/

Fotnot: von Scheele, B.H:C. Assessment of a Multifaceted Treatment of Negative stress: A Cognitive and Cardiovascular Approach. Acta Universitatis Upsaliensis. Comprehensiv Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences 4. 1986. http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?faces-redirect=true&aq2=%5B%5B%5D%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder2=title_sort_asc&query=&language=sv&pid=diva2%3A295435&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=-9740

Mer text kommer

 

Fotnoter:
Den svenska demokratin har i stor utsträckning formats av ett starkt och aktivt föreningsliv. Under senare delen av 1800-talet bildades nykterhetsrörelsen, fackföreningar, frikyrkosamfund, kvinnorörelsen, bildningsförbund och andra föreningar. Alla hade en gemensam grund – människor gick samman för att ställa krav på ett bättre och mer rättvist samhälle. Genom att organisera sig kunde människor tillsammans arbeta och kämpa för samma mål.” https://firademokratin.riksdagen.se/fordjupning/folkrorelser/#:~:text=Den%20svenska%20demokratin%20har%20i,kvinnor%C3%B6relsen%2C%20bildningsf%C3%B6rbund%20och%20andra%20f%C3%B6reningar

Den 24 maj 1919 blev Sverige en parlamentarisk demokrati med allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. 1909 infördes allmän rösträtt i Sverige för män, men det dröjde till 1921 års val innan även kvinnor fick rösta. En stor del av folket ville förända samhället och göra det mer jämlikt.” https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/demokratins-genombrott-nar-sverige-fick-allman-och-lika-rostratt#:~:text=Den%2024%20maj%201919%20blev,och%20g%C3%B6ra%20det%20mer%20j%C3%A4mlikt.

Kooperativa Förbundet, vanligtvis förkortat KF, är en konsumentkooperativ ekonomisk förening som bildades 5 september 1899 på initiativ av Gerhard Halfred von Koch och Axel Rylander.[2] Det är ett förbund för 28[3] konsumentföreningar i Sverige vilka tillsammans har cirka 3,7 miljoner medlemmar.[4] KF är både en folkrörelse och ett affärsföretag.[5]” https://sv.wikipedia.org/wiki/Kooperativa_F%C3%B6rbundet

* Min (utifrån mitt vetenskapsparadigm) beskrivning ovan bör vara mycket ”svårsmält” och därför hänvisar jag till …. se t.ex. How to deal with not absolut knowledge – which no one of us have access to | Biopsychosocial Medicine + Toward development of a guide facilitating knowledge and practice-based use of human Limbic systems information processing in general and health care services in particular | Cultural Medicine … )

Limbiska system, se länkar ovan, är vårt namn för vår (faktiskt!) däggdjurshjärna, som alltså till stor del dominerar våra beteenden/tankar/känslor … ofta medan vi inte medvetet inser det! Däggdjurshjärna i evolution före homo sapiens refererar också till i en del hierarkier där alfahanar utöver sin makt – vilket vi även kan tillskriva maktlystna människo-hanar när de fastnar i sitt limbiska/däggdjurs beteende – vilket kan vara en delvis ”street-smart” medveten strategi – ett perspektiv som vanligen inte diskuteras i psykologiska/psykiatriska kretsar eftersom evolutionen ännu inte verkar tas på fullt allvar av dem som skriver utbildningslitteratur – än!


https://en.wikipedia.org/wiki/Triune_brain