Especially two personal memories – to some extent associated with early CBT’s childhood – of great importance for what I have done as a scientist and clinician .. so far …

(Swedish below)
My first memory of such relevance was in 1979 on the Uppsala-Enköping bus, where I for the first time read about George Kelly’s approach and saw suddenly a platform for integrated “paradigm building” on the basis of his Personal Construct Theory (1955). Furthermore, how it could be integrated into
(a) an evolutionary perspective (on vertebrats´500 millions developed to actual human brian, See e.g. Triunde Brain Theory (MacLean) as well ex, critics https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2022.802606/full and Dual Code Theory (https://en.wikipedia.org/wiki/Dual-coding_theory)  https://www.uu.se/nyheter/arkiv/2021-03-03-nya-ledtradar-till-hur-landdjurens-benmarg-utvecklades#:~:text=De%20f%C3%B6rsta%20ryggradsdjuren%20uppstod%20och,anpassningar%20till%20den%20nya%20milj%C3%B6n. and
(b) Paivio´s Dual Code Theory (https://en.wikipedia.org/wiki/Dual-coding_theory#:~:text=Dual%2Dcoding%20theory%20does%20not,form%20of%20codes%20were%20discovered.)  and
(c) integrated psychophysiology, something I already saw as necessary for several reasons for a paradigmatic well-grounded integrated psychology that could handle variations within and between individuals over situations and time. on other worlds associated with real world.

My own background: After extreme stress reactions (bodily immobilized as worst), I interrupted a career as a pianist and conductor that had barely begun, and instead worked as a music teacher until I began studies at the Uppsala University at the age of 39. From my teens, I had studied practical philosophy and scientific methodology, which explains what I suddenly saw in front of me when I read about Kelly.

My own history at that time: When I started early (1983) preparing my PhD focus, I built heavily on Kelly and George Engel (biopsychosocial medicine) and applied psychophysiology (www.aapb.org)

The next memory is in Umeå in 1985 when Aaron Beck was invited by Carlo Perre – the initiator to Cognitive Therapy in Sweden. I took the opportunity to ask Aaron about George Kelly’s importance for him and other in the psychology fields and he replied in a low voice ”a lot”. At that time, there were several CBT (cognitive behavioral therapies), one of which was system-oriented (Mahony?? ref), but Becks gradually became influential … but that was not the path I decided to developed further, it was more Kelly based, more also on the evolution of our brain and clinical psychophysiology (see above) in combination with the more and more popular CBT

More from my history: Personally, I immediately started to integrate practically according to the bus memory above based on Kelly’s ”Man as a scientist” thinking they became ”The patient as reasonably competently trained (by us) resource and co-worker in their own rehab” via group training using further development of the biopsychosocial self-care manual for each individual’s tailoring of the manual toolbox. Group and individual tutoring. Without Kelly’s influence, I wouldn’t have done what I did. Kelly also built an axiomatic structure as the platform for his Personal Construct Theory, a theory that was truly tied to the reality of individuals. He did not see the patient as a ”dependent variable” (helplessly dependent) but as a ”dependent variable” ( man as a scientist ACTIVE, but who could use supervision like ”other PhD students” = my formulations that I think Kelly would have liked. He died in 1967.

Back to CBT: Very quickly there were excellent practical books, especially ”To get up when you’re down” (ref).

When I formally started with CBT-Psychophysiology with an agreement with the health care was not until the beginning of the 1990s.

 

This two important memories made me see possibilities. Perhaps the above was not what the reader expected when reading the headline? And the formal history of CBT does not fit well with my personal ”MEMORIES of CBT’s childhood”

I started the current PBM Sweden www.pbm.se in 1985 under the name Trace HB. In 1989 – together with my wife Ingrid, nursing teacher and district nurse and our daughter Eva who became CEO early on until we left the company in the 2000s – the business under the name Trace HB, 1989 Trace AB, 1991 Stress Medicine SMAB AB …  I left PBM when I saw that psychophysiology would no longer have a place when other investors joined the board and started a company under the old name Stress Medicine SMAB AB.

Now, in 2024, I’m handing over the company to gifted grandchildren and focusing on www.boaim2.se and non-profit R&D

 

References are coming but very good brief about Kelly is Fay Fransella, https://books.google.se/books/about/George_Kelly.html?id=Rvh9AAAAMAAJ&redir_esc=y
or https://www.academia.edu/33154925/George_A_Kelly_and_His_Personal_Construct_Theory_iBook_?uc-g-sw=33054480 or …  https://kellysociety.org/

I myself have not published (while hard to traditionally publish multidisciplinary(, but have a lot of websites, the last is on Quantum medicine, where I focus on catalysts where already 1889 Arrhenius explanation was on the way towards quantum tunneling, perhaps extremely important for many dysfunctions … perhaps wisdom has some quantum relevance? Maybe? https://www.boaim2.se/qm/qm/quantum-medicine-2024/

 

Svenska (maskingöversatt):
Speciellt två personliga minnen – till viss del förknippade med tidig KBT:s barndom – av stor betydelse för vad jag har gjort som forskare och kliniker.. hittills …
Mitt första minne
av sådan relevans var 1979 på Uppsala-Enköpingbussen, där jag för första gången läste om George Kellys synsätt och plötsligt såg en plattform för integrerat ”paradigmbygge” utifrån hans Personal Construct Theory (1955). Hur den skulle kunna integreras i
(a) ett evolutionärt perspektiv (på vertebrats500 miljoner utvecklade till faktiska mänskliga Brian, Se t.ex. Triunde Brain Theory (MacLean) samt ex, critics https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2022.802606/full och Dual Code Theory (https://en.wikipedia.org/wiki/Dual-coding_theory) https://www.uu.se/nyheter/arkiv/2021-03-03-nya-ledtradar-till-hur-landdjurens-benmarg-utvecklades#:~:text=De%20f%C3%B6rsta%20ryggradsdjuren%20uppstod%20och, anpassningar%20till%20den%20nya%20milj%C3%B6n. och
(b) Paivios teori om dubbla koder (https://en.wikipedia.org/wiki/Dual-coding_theory#:~:text=Dual%2Dcoding%20theory%20does%20not,form%20of%20codes%20were%20discovered.) och
(c) integrerad psykofysiologi, något jag redan såg som nödvändigt av flera skäl för en paradigmatisk välgrundad integrerad psykologi som kunde hantera variationer inom och mellan individer över situationer och tid. på andra världar som är associerade med den verkliga världen.

Min egen bakgrund: Efter extrema stressreaktioner (kroppsligt immobiliserad som värst) avbröt jag en karriär som pianist och dirigent som knappt hade börjat, och arbetade istället som musiklärare tills jag vid 39 års ålder började studera vid Uppsala universitet. Från tonåren hade jag studerat praktisk filosofi och vetenskaplig metodik, vilket förklarar vad jag plötsligt såg framför mig när jag läste om Kelly.

Min egen historia på den tiden: När jag började tidigt (1983) förbereda min doktorsavhandling byggde jag mycket på Kelly och George Engel (biopsykosocial medicin) och tillämpad psykofysiologi (www.aapb.org)

Nästa minne är i Umeå 1985 då Aaron Beck blev inbjuden av Carlo Perre – initiativtagaren till kognitiv terapi i Sverige. Jag passade på att fråga Aaron om George Kellys betydelse för honom och andra inom psykologin och han svarade med låg röst ”mycket”. På den tiden fanns det flera KBT (kognitiva beteendeterapier), varav en var systemorienterad (Mahony?? ref), men Becks blev gradvis inflytelserik … men det var inte den vägen jag bestämde mig för att utveckla vidare, det var mer Kelly-baserat, mer också på hjärnans utveckling och klinisk psykofysiologi (se ovan) i kombination med den mer och mer populära KBT

Mer ur min historia: Personligen började jag omgående integrera praktiskt enligt bussminnet ovan baserat på Kellys ”Människan som forskare” och tänkte att de blev ”Patienten som någorlunda kompetent utbildad (av oss) resurs och medarbetare i sin egen rehab” via gruppträning med vidareutveckling av den biopsykosociala egenvårdsmanualen för varje individs anpassning av den manuella verktygslådan. Handledning i grupp och individuellt. Utan Kellys inflytande skulle jag inte ha gjort det jag gjorde. Kelly byggde också en axiomatisk struktur som plattform för sin Personal Construct Theory, en teori som verkligen var knuten till individens verklighet. Han såg inte patienten som en ”beroende variabel” (hjälplöst beroende) utan som en ”beroende variabel” (man som forskare AKTIV, men som skulle behöva handledning som ”andra doktorander” = mina formuleringar som jag tror Kelly hade gillat. Han avled 1967.
Tillbaka till KBT: Väldigt snabbt kom det utmärkta praktiska böcker, särskilt ”Att gå upp när man är nere” (ref).

När jag formellt började med KBT-Psykofysiologi med ett avtal med sjukvården var det inte förrän i början av 1990-talet.

Dessa två viktiga minnen fick mig att se möjligheter. Kanske var ovanstående inte vad läsaren förväntade sig när han läste rubriken? Och KBT:s formella historia stämmer inte så väl överens med mina personliga ”MINNEN från KBT:s barndom”
Jag startade nuvarande PBM Sweden www.pbm.se 1985 under namnet Trace HB. 1989 – tillsammans med min fru Ingrid, vårdlärare och distriktssköterska och vår dotter Eva som blev VD tidigt tills vi lämnade företaget på 2000-talet – verksamheten under namnet Trace HB, 1989 Trace AB, 1991 Stress Medicine SMAB AB … Jag lämnade PBM när jag såg att psykofysiologin inte längre skulle ha någon plats när andra investerare gick in i styrelsen och startade ett bolag under det gamla namnet Stress Medicine SMAB AB.
Nu, 2024, lämnar jag över företaget till begåvade barnbarn och fokuserar på www.boaim2.se och ideell FoU

Referenser kommer men mycket bra kort om Kelly är Fay Fransella, https://books.google.se/books/about/George_Kelly.html?id=Rvh9AAAAMAAJ&redir_esc=y
eller https://www.academia.edu/33154925/George_A_Kelly_and_His_Personal_Construct_Theory_iBook_?uc-g-sw=33054480 eller … https://kellysociety.org/
Själv har jag inte publicerat (även om det är svårt att traditionellt publicera tvärvetenskapligt(, men har en hel del hemsidor, den sista är på Kvantmedicin, där jag fokuserar på katalysatorer där redan 1889 års Arrheniusförklaring var på väg mot kvanttunnling, kanske extremt viktigt för många dysfunktioner … Kanske har visdom en viss kvantrelevans? Kanske? https://www.boaim2.se/qm/qm/quantum-medicine-2024/

Kelly links
Fay Fransella Georg Kelly https://www.amazon.se/George-Kelly-Fay-Fransella/dp/0803984952
https://www.academia.edu/33154925/George_A_Kelly_and_His_Personal_Construct_Theory_iBook_?email_work_card=view-paper

Gabriele Chiari George A. Kelly and His Personal Construct Theory [iBook]

My links
https://biopsychosocialmedicine.com/paradigm/about-george-kelly/
More many coming ..