Basic Questions: Always existing but mostly forgotten including effective solutions .. again, again … infinity?

A Draft (NB English below)

Axiom: I stället för besserwisser uttalande föreslår vi Thales princip:
”För att inte förblindas av vår egen förträfflighet och visdom (absolut kunskap finns ej, se ovan) bör vi sträv efter att utveckla intellektuell, kunskap- och praktik utvecklande “win-win”. Lik Thales uppmana initierade liksom även oss själva att kritisera våra och deras argument och värderingar för att tillsammans öka/förädla vår insikt och utsikt teoretiskt och praktiskt.” Vetenskap | Stressmedicinsk Centrum (stressmedcenter.com)
(Besserwissrar och vi övriga? | Cultural Medicine)

 

Ofta diskuterar vi utan egentligen fråga oss vilket paradigm/kunskaps plattform/… vi grundar oss på utan att formulera den- Ofta finns det inte plats att plats för det, utan enbart för att diskutera en specifik fråga/problem/…  Man kan i och för sig ha en fotnot till en länk där man sammanfattat detta, så kan åtminstone finns för den som vill ”se” djupare ….

Nedan avser vi att ta upp olika vanliga, kanske ständigt återkommande problem genom årtionden, som ständigt presenteras som nya, när kan just den lösning som föreslog 1973, aldrig har överträffats men glömts bort. Känner ni igen er?

 

Ett exempel: Den berömda Pajalagröten lansera- des i Pajala på 1970-talet av sjuksköterskan Vera Niemi https://sverigesradio.se/artikel/6606632 och återkommer då och då i tidningar MEN ”har den slagit igenom överallt – eftersom den fungerar mot trög mage som inte sällan blir allt trögare med åren? Egentligen skall vi kanske identifiera VAD I GRÖTEN som just är viktigt. Det måste inte vara precis ett recept UTAN EN PROTOTYP GÖRT som innehåller just det viktiga som sedan kan kompletteras med individuell smak och tycket -dock ej socker! Enkelt sätt att skapa en frukostvana som stämmer väl med ” Låt maten vara din medicin och medicinen din mat” Läkekonstens fader Hippokrates citeras på – många håll – ha sagt. Även om ” There is no evidence that Hippocrates, although being credited for it, ever literally stated ‘let thy food be thy medicine and thy medicine be thy food’. However, yet in line with Hippocrates’ philosophy, we are currently witnessing a reappraisal of the complementarity of nutrition and pharmacology. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014299918303595

 

Ett annat exempel är olika former av inlärning: t.ex. ” Forskare: Den viktigaste faktorn för effektiv inlärning” https://illvet.se/manniskan/forskare-den-viktigaste-faktorn-for-effektiv-inlarning?c_rid=63zc000102082KBJaAP4-651803893%7C120032432&utm_medium=email&utm_campaign=nb_ill_se_tor_nyblok1_gulaboknap-%282023-02-23%29&utm_content&utm_source=illvet.se&email=1C2C3DB2C9FBC61912D8254F54C2299038143B38E1EE74AE20E70B3252232A56&utm_term – en röra genom åren som blir allt rörligare?

Låt oss genomföra en lokal workshops ”spetas” med vad evolutionen av vår hjärna (genomårmiljonerna) kan tillföra?

Text till ovan workshop:
Kanske en perfekt artikel (om skola/inlärning/motivation/kapacitet ..) att använda som underlag när vi bjuder in (i vår?) en grupp vi tror är intresserade – ett fysiskt eller teammöte. Vi kan då komplettera med ”vilken betydelse vår hjärnas evolution under flera hundra miljoner år – kan ha på artikeln OCH sedan släppa ”lös” gruppdeltagarnas olika uppfattning OCH deras uppfattning skall kunna implementeras? Finns mycket inlärningstänkande på G men kanske inte helt fel att försöka bygga tillsamman en allt stabilare utgångspunktplattform?

Grundläggande medicinska basala frågor har vi många – se (kommande) underflikar 

 

Mera texter kommer …

 

English: Basic Questions
Axiom: Instead of besserwisser statement, we propose Thales’ principle:
”In order not to be blinded by our own excellence and wisdom (absolute knowledge does not exist, see eles where), we should strive to develop intellectual, knowledge- and practice-developing ”win-win”. Like Thales, we we encourage others as well as ourselves to criticize our and theirs arguments and values in order to together increase/refine our insight and outlook theoretically and practically.”

Often we discuss without really asking ourselves which paradigm / knowledge platform / … we base ourselves on without articulating it- Often there is no place to place for it, but only to discuss a specific issue/problem/… You can have a footnote to a link where you summarized this, so can at least exist for those who want to ”see” more deeply….

Below we intend to address various common, perhaps constantly recurring problems over the decades, which are constantly presented as new, when can the very solution proposed in 1973, never surpassed but forgotten. Do you recognize yourselves?

 

An example: The famous Pajala porridge was launched in Pajala in the 1970s by nurse Vera Niemi https://sverigesradio.se/artikel/6606632 and returns from time to time in newspapers BUT ”has it broken through everywhere – because it works against a sluggish stomach, which often becomes more sluggish over the years? Actually, perhaps we should identify WHAT IN THE PORRIDGE is just important. It does not have to be exactly a recipe BUT A PROTOTYPE MADE that contains just the important thing that can then be supplemented with individual taste and liking – but not sugar! Easy way to create a breakfast habit that fits well with ” Let food be your medicine and medicine your food” The father of medicine Hippocrates is quoted in – many places – as having said. Although ” There is no evidence that Hippocrates, although being credited for it, ever literally stated ’let thy food be thy medicine and thy medicine be thy food’. However, yet in line with Hippocrates’ philosophy, we are currently witnessing a reappraisal of the complementarity of nutrition and pharmacology. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014299918303595

 

Another example is different forms of learning: e.g. ” Researchers: The most important factor for effective learning” https://illvet.se/manniskan/forskare-den-viktigaste-faktorn-for-effektiv-inlarning?c_rid=63zc000102082KBJaAP4-651803893%7C120032432&utm_medium=email&utm_campaign=nb_ill_se_tor_nyblok1_gulaboknap-%282023-02-23%29&utm_content&utm_source=illvet.se&email=1C2C3DB2C9FBC61912D8254F54C2299038143B38E1EE74AE20E70B3252232A56&utm_term – a mess over the years that is becoming increasingly more mobile?

Let’s conduct a local workshop ”spetas” with what the evolution of our brain (the genome millions) can bring?

Text for the above workshop:
Perhaps a perfect article (about school/learning/motivation/capacity..) to use as a basis when we invite (in our?) a group we think is interested – a physical or team meeting. We can then supplement with ”what significance the evolution of our brain over several hundred million years – can have on the article AND then let go of ”loose” the different perceptions of the group participants AND their perception should be able to be implemented? Is there a lot of learning thinking at G but maybe not entirely wrong to try to build together an increasingly stable starting point platform?

 

Basic medical basic questions we have many – see (upcoming) subtabs

 

More texts is to come…